Planul local de acțiuni a deșeurilor solide

PLANUL  LOCAL  DE  ACTIUNI  PRIVIND  GESTIONAREA DESEURILOR  SOLIDE  IN  RAIONUL  DONDUSENI 

2016 – 2023

Introducere

Scopul Planului de actiuni este de a crea instrumente operaţionale care vor contribui la imbunatatirea situatiei privind gestionarea deseurilor solide in raionul Donduseni . Activităţile de planificare în domeniul gestionării deşeurilor se referă la deşeurile menajere solide sau similare acestora, care pot fi generate de instituţii, structurile comerciale şi industrial . Deşeurile generate de alte structuri sunt următoarele:

 • Deşeuri voluminoase;
 • Deşeuri din parcuri, grădini, pieţe şi străzi;
 • Deşeuri de echipamente electrice şi electronice
 • Deşeuri din construcţii şi demolare;
 • Uleiuri uzate;
 • Cauciucuri uzate;
 • Acumulatoare şi baterii uzate;
 • Vehicule scoase din uz;
 • Deşeuri generale periculoase generate de gospodării;
 • Deşeurile gunoiului de grajd în zonele rurale;

 

Relevanţa şi impactul regional al proiectului

Relevanţa proiectului în raport cu scopurile propuse;

Planul de actiuni propus vizeaza extinderea serviciilor de salubrizare si colectare a deseurilor solide la nivel regional, si vizează 22 de localităţi din rl. Donduseni .

În fiecare gospodărie este stocat gunoiul menajer şi de grajd în apropierea parcurilor, fîntînilor, sau a spatiilor verzi . Este bine cunoscuta lipsa spaţiiilor autorizate sau neexistenta spatilor special amenajate pentru stocarea deşeurilor.menajere solide . Cetăţenii din lipsa de cultura sau educatie, transportă pe cont propriu si arunca deşeurile menajere sau deseuri organice fie reciclabile adesea toxice pe malurile rîurilor, ripelor, in parcuri si alte spatii publice, poluind astfel mediul ambiant si apele subterane ,.

Gunoiştile create sau cele existente nu sunt amenajate şi îngradite, nu dispun de sisteme de drenaj pentru evacuarea scurgerilor şi nu se efectuează lucrări de înhumare a deşeurilor. Aceste gunoişti reprezintă riscuri pentru apă, floră şi faună, afectează peizajul şi produc miros neplăcut .

Drept consecinţe sunt poluarea apelor subterane şi de suprafaţă, aerul şi solul . si totodata contribuie la poluarea globală a mediului .

Relevanţa proiectului faţă de prevederile strategice stipulate în documentele de politici ce ţin de dezvoltarea locală, regională şi naţională.

Masurile vizate in acest proiect reprezinta o prioritate care pot fi si trebuie implementate atit pe termen scurt cit şi pe termen mediu . Implementarea sistemului de management a deseurilor solide in 5 localitati din rl. Donduseni va avea drept rezultat crearea unui sistem de management al deşeurilor solide în Regiunea de Dezvoltare Nord, care este racordat la ţintele naţionale de dezvoltare a sectorului, precum si la politicile UE şi care va contribui semnificativ la dezvoltarea regională şi naţională.

Cadrul politic, legal şi de reglementare relevant pentru managementul deşeurilor include documentele de politici care abordează protecţia mediului şi măsurile administrative relevante pentru serviciile de management al deşeurilor care nu asigură întreg spectrul de cerinţe privind protecţia mediului în rezultatul gestionării deşeurilor . Acest cadru legislativ include următoarele acte legislative:

 1. Strategia de Gestionare a Deşeurilor, aprobată prin HG nr. 248 din 10.04 2013, stabileşte:
 • Soluţiile pentru problemele identificate, care vor fi elaborate conform abordărilor la nivel de politici: (i) Elaborarea unui management integrat al deşeurilor va avea loc prin armonizarea cadrului legal, instituţional şi juridic cu standardele UE; (ii) Abordarea regională, conform căreia mai multe comunităţi şi raioane utilizează o singură infrastructură de management al deşeurilor. În acest context Strategia propune o divizare teritorială preliminară a ţării în regiuni si sectoare de management al deşeurilor;

Obiectivele şi activităţile propuse pentru satisfacerea nevoilor/ necesităţilor şi depăşirea dificultăţilor vizate.

 • Extinderea sistemului de salubrizare intercomunitar funcțional în 22 localitati din rl. Donduseni
 • Sistemul prevede : construirea a 500 platforme pentru containere;
 • construirea a 900 mini-platforme si spatii special amenajate;
 • instalarea 1500 containere pentru deseuri menajere ;
 • instalarea 2500 tomberoane pentru resturi din plastic;
 • instalarea 1500 tomberoane metalice;
 • instalarea a 2000 urne mici în locurile publice si parcuri ;
 • procurarea a 2 maşini specializate pentru evacuare a gunoiului menajer,o masina pentru asenizare, trei tractoare cu remorcă, un excavator- incarcator, un autogreider şi o maşină de serviciu ;
 • Platformele vor fi instalate în toate localităţile beneficiare (o platformă la cca. 100 de persoane)
 • Spatiu special amenajat si containere vor beneficia fiecare instituţie publica sau agent economic a carei personalul nu este mai mic de 50 persoane .
 • Îmbunătățirea calității apei potabile in fîntînile sectorului privat si public din 22 localitati in rl. Donduseni
 • Inchidereaa depozitelor provizorii si celor neautorizate existente in aceste localitati in total 52 de gunoisti

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă

Grupurile/ entităţile care vor beneficia (direct sau indirect) de rezultatele activitatilor.

Implimentarea activitatilor privind „Extinderea, la nivel regional, a sistemelor locale existente de management al deşeurilor” vor beneficia in total 44 400 de locuitori a raionului Donduseni . Localitatile ce vor beneficia de noul serviciu sint: or. Donduseni, s. Arionesti, s. Baraboi, s. Briceni, s. Cernoleuca, s. Climauti, s. Criscauti, s. Corbu, s. Donduseni, com. Elizavetovca, com. Frasin, s. Horodiste, com. Mosana, s. Pocrovca, s. Pivniceni, s. Plop, s. Rediul Mare, s. Scaieni, com. Sudarca, s. Taul, com. Teleseuca, com. Tirnova .

 • Mediul urban – 10400 persoane
 • Mediul rural – 34000 persoane

Descrierea activităţilor

Tipurile de activităţi;

 • Lansarea proiectului, prevede constituirea echipei de lucru, organizarea unei conferinţe publice şi mediatizarea proiectului.
 • Desfăşurarea unui sondaj de opinie referitor la crearea serviciului de salubrizare.
 • Executarea schitelor de proiect si a caietelor de sarcini privind construcţia şi amenajarea mini-platformelor si/sau spatii special de colectare a deseurilor
 • Desfasurarea licitatiilor privind executarea lucrarilor de constructie
 • Construcţia şi amenajarea mini-platformelor si spatii special amenajate pentru colectarea deseurilor menajere solide
 • Extinderea serviciului de salubrizare pentru toate localităţile beneficiare – se prevede angajarea şi instruirea personalului întreprinderii de salubrizare şi elaborarea unui plan de asigurare a durabilităţii serviciului de salubrizare .
 • Dotarea serviciului de salubrizare cu facilităţile necesare: oficiu, tehnica şi echipament.
 • Instruirea personalului serviciului de salubrizare şi a reprezentanţilor APL partenere îngestionarea integrată a deşeurilor. Prevede desfăşurarea seminarelor de instruire şi organizarea unui schimb de experienţă.
 • Elaborarea cadrului regulatoriu pentru colectarea, transportarea şi depozitarea colectarea deseurilor menajere solide prevede elaborarea şi aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice din fiecare localitate partener in parte.
 • Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice cu privire la managementul deşeurilor, prevede organizarea şi petrecerea seminarelor informative în localităţile beneficiare, publicarea articolelor în mass media, distribuirea bucletelor, campanii de promovare in presa si televiziunea locala, la radio, in cadrul conferinţelor, etc.
 • Desfăşurarea unui studiu de fezabilitate privind crearea in perspectiva a unei depozit regional .
 • Desfăşurarea unui sondaj referitor la opinia cetăţenilor asupra funcţionării serviciului de salubrizare şi identificării problemelor potenţiale

 

Informaţii specifice per măsură/activitate.

 

Calendarul activităților

Nr. Instituţia Acţiunile Suma investiţiei (lei) Perioada de implimentare

2016-2023

Sursa de finantare
1 2 3 4 5 6
           
1 IM “Apa Canal” 22 primarii din r. Donduseni Constituirea echipei de lucru 2016 – 2023  
2 IM “Apa Canal” 22 primarii din r. Donduseni Desfăşurarea sondajului 5 000 2016 – 2023 Buget local
3 IM “Apa Canal” Consiliul Raional Donduseni Executarea schitelor de proiect si a caietelor de sarcini  2016 – 2023  
4 IM “Apa Canal” Consiliul Raional Donduseni  Desfasurarea licitatiilor privind executarea lucrarilor 2016 – 2023  
5 IM “Apa Canal” Construcţia şi amenajarea mini-platformelor sau spatiilor amenajate 1 800 000 2016 – 2023 GIZ, FEN
6 IM “Apa Canal” Extinderea serviciului de salubrizare in localitatile partenere 150 000  2016 – 2023 FISM
7 IM “Apa Canal” Dotarea serviciului de salubrizare cu echipament 8 900 000  2016 – 2023 GIZ
8 IM “Apa Canal”  Instruirea personalului serviciului de salubrizare 150 000  2016 – 2023 Buget local
9 IM “Apa Canal”  Elaborarea cadrului regulatoriu 2016 – 2023 Buget local
10 IM “Apa Canal” 22 primarii din r. Donduseni  Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice  2016 – 2023 Buget local
11 ADR NORD Desfăşurarea unui studiu de fezabilitate privind crearea in perspectiva a unei depozit regional 11 000 000 2016 – 2023 GIZ, Banca mondiala, fonduri UE
12 IM “Apa Canal” 22 primarii din r. Donduseni Desfăşurarea unui sondaj referitor la opinia cetăţenilor asupra funcţionării serviciului 5 000 2016 – 2023 Buget local
  TOTAL 22 010 000    

 

Metodologia

Metodele de implementare a activităţilor propuse.

 

 • Proiectul se concentrează pe Extinderea, la nivel regional, a sistemelor locale existente de management al deşeurilor si crearea conditiilor de mediu in 22 localitati din rl. Donduseni, avind la baza parteneriatul intre comunitatile locale”, prin urmare numai pe acestă cale se vor rezolva problemele ecologice existente in localităţile sus numite: protectia mediului, calitatea apei potabile, sanatatea populatiei, lichidarea gunoistelor neautorizate, locuri de munca noi create etc.
 • Pentru realizarea proiectului vor fi utilizate metode de lucru orientate direct către beneficiarii direcţi – 44 400 de locuitori din 22 localitati a r-lui Donduseni .
 • Se va urmări scopul de a incadra in activităţi un număr cît mai mare de beneficiari direcţi . În activităţile unde nu se cere o pregătire specială, localnicii vor fi implicate in calitate de muncitori necalificaţi cu scopul de a le oferi loc de muncă pe perioada implementării proiectului.
 • Prin extinderea activităţii ÎM „Apa-Canal Donduseni” va crea locuri noi de muncă in toate localităţile beneficiare pe o perioadă nelimitată .

.

Desfăşurarea activităţilor se va realize in mai multe etape

:

 • I – etapă: Mai intîi beneficiarii sunt supuşi conştientizării problemelor existente, sunt instruiţi, pregătiţi pentru rezolvarea problemelor ecologice din localitate.
 • II – etapă: Se vor face lucrări de fezabilitate, de elaborare a stategiei, de selectare a organizatiei de construcţii şi altele de ordin organizatoric.
 • III – etapă: Construcţia mini-platformelor, sau amenajarea spatiilor speciale de colectare a deseurilor . Se va face o analiza a ofertelor de echipament, utilaj si transport specializat, si necesitatile existente avind in vedere specificul activitatii .

Dupa o analiza amanuntita va fi achizitionat echipamentul, utilajul si mijloacele de transport specializat necesar inceperii activitatii de salubrizare.

 • IV – etapă: Lichidarea gunoiştilor neautorizate.

Pe parcursul implementării proiectului periodic se vor face acţiuni de promovare a proiectului (prin intermediul ziarelor locale, sau a televiziunii) cu scopul promovarii si informarii populatiei localitatilor partenere precum si a populatiei din alte localităţi din regiune despre procesul de implimentare, rezultatele obtinute, precum despre posibilitatile si necesitatea cooperarii intercomunitare in vederea rezolvarii problemelor ecologice cu care se confrunta localitatile implicate in proiect .

Conform prognozelor  timpul necesar implementarii activitatilor este de 12 luni .

 

 

Valoarea estimativa totala a proiectului

 

 

 • Costul total al activitatilor – 11 010 000 lei
 • Studiul de fezabilitate privind constructia unui depozit regional de stocarea a deseurilor – 11 000 000 lei

 

NOTA: studiul de fezabilitate urmeaza a fi finantat in cadrul proiectului regional sectorial de gestionare a deseurilor in sectorul – II al regiunii nord inaintat de ADR Nord