IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI ANUNŢĂ Concurs

20 martie 2017

Pentru suplinirea funcţiei vacante de medic pediatru consultant, Specialist Principal în AMC, medic imagist radiolog, medic de diagnostică funcțională, medic imagist sonograf, medic endoscopist, medic în promovarea sănătății, instructor kinetoterapeut, medic generalist la CSPT, farmacist, șef al CSPT

Perioada de aplicare: 20 martie- 10 aprilie 2017

Pentru participarea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele acte:

  1. Cerere de înscriere la concurs;
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
  4. Copia conformă cu originalul a carnetului de muncă;
  5. Cazierul juridic sau declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează
  6. Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare
  7. Curriculum vitae
  8. Copie a certificatului de căsătorie , copie a certificatelor de naștere a copiilor
  9. Referințe de la locul anterior de muncă

Cerinţe minime  obligatorii:

cetățenia Republicii Moldova ;

cetățenia altor state ,dar domiciliul în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova ;

cunoașterea limbii romane scris și vorbit ;

capacitate deplină de exercițiu ;

starea de sănătate confirmată prin adeverință medicală ,eliberată de medical de familie s u de unitățile sanitare abilitate ;

nu au săvîrșit infracțiuni incopatibile cu exercitarea funcției ;

îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute de lege pentru postul respective

îndeplinirea condițiilor specific pentru ocuparea postului scos la concurs ;

Concursul va avea loc la 10.04.2017, ora 12.00

ADRESA:

IMSP-CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI

  1. Dondușeni , str. Eminescu 26/1 ,

tel 0 251 2 13 44

adresa electronică : cs.donduseni@ms.md

Responsabil de oferirea informațiilor suplimentare Elina Ștefăneț , telefon de contact 0 692 79 836