DECIZIA nr.5 din 24 martie 2020

25 martie 2020

Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Dondușeni
DECIZIA nr.5
din 24 martie 2020
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Dispoziției nr.3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Dondușeni,
DECIDE:
1.Se interzice persoanelor în vîrstă de peste 63 ani, începînd cu data de 25 martie 2020, aflarea în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția: (i) deplasărilor în interese de serviciu, atunci cînd activitatea nu poate fi desfășurată la distanță, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistență medicală, ce nu poate fi amînată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amînate (ex. decesul unui membru al familiei, necesități ale persoanelor și animalelor de companie, etc).
2.    Se interzice, începînd cu data de 25 martie 2020, aflarea persoanelor în spații publice: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.
3.    Se interzice prestarea serviciilor de alimentație publică în unitățile de comercializare a produselor petroliere.
4.    Comisiile locale pentru situații excepționale, vor asigura, în decurs de 24 ore, revizuirea tuturor deciziilor/hotărîrilor aprobate din momentul declarării în Republica Moldova a stării de urgență, cu aducerea în concordanță a acestora cu dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
5.    Deciziile/hotărîrile, aprobate de Comisiile locale pentru situații excepționale, care vin în contradicție cu Hotărîrea Parlamentului nr.55/2020 privind declararea stării de urgență, cu Hotărîrile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și cu Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, se abrogă în următoarea zi din momentul aprobării prezentei Decizii.
6.    Președinții Comisiilor locale pentru situații excepționale vor înainta propuneri argumentate Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova privind necesitatea introducerii măsurilor ce se impun.
7.    IP Dondușeni în comun cu IMSP – Spitalul raional Dondușeni, IMSP – Centrele de Sănătate Dondușeni, Sudarca și Țaul vor asigura evidența unică a informației cu privire la persoanele infectate cu COVID-19, persoanele aflate în contact cu cele infectate, persoanele aflate în regim de autoizolare/carantină.
8.     Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” SA Dondușeni, prin intermediul subdiviziunilor sale, pentru beneficiarii de pensii și alocații sociale de stat, deserviți de prestatorul menționat, va asigura, începînd cu 1 aprilie 2020:
8.1 distribuirea la domiciliu, cu însoțirea unui angajat al structurilor Ministerului Afacerilor Interne, a pensiilor, alocațiilor sociale de stat și altor prestații sociale pentru beneficiarii de pensii pentru limita de vîrstă și alocații sociale de stat pentru persoane vîrstnice;
8.2 achitarea prin intermediul oficiilor poștale a plăților sociale beneficiarilor, indiferent de viza de reședință/domiciliul, asigurînd regim fluidizat de acces al persoanelor și cu respectarea distanței sociale.
9.    Casa Teritorială de Asigurări Sociale Dondușeni va asigura transmiterea listelor beneficiarilor tuturor tipurilor de plăți sociale (suport financiar, suport unic, ajutor social și  ajutor social pentru perioada rece a anului), inclusiv transferul mijloacelor financiare necesare în acest sens în primele zile de plată a lunii.
10.    Comisionul Î.S. „Poșta Moldovei” pentru distribuirea prestațiilor sociale la domiciliu nu va depăși 1,3% din suma distribuită.
11.    Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, punctul 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016  pe durata stării de urgență, se permite  instituțiilor medico–sanitare publice  raionale, achiziționarea medicamentelor, altor produse de uz medical și dispozitive medicale, necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID–12, în sumă de pînă la 800.000 (opt sute mii) lei inclusiv, fără taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016.
12.    Instituțiile medico–sanitare publice raionale, care vor efectua proceduri de achiziții publice în punctul 11 din prezenta Decizie, vor încheia contracte de achiziții publice bilaterale  (excluzînd Centrul pentru achiziții  publice centralizate în sănătate) cu operatorii economici, cu respectarea tuturor clauzelor–standard ale Contractului–model de achiziții publice, aprobat prin anexa la Regulamentul privind achiziționarea de medicamente, alte produse de uz medical,  dispozitive medicale, transport specializat medical, servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și a sistemelor informaționale incluse în Registrul medical, servicii de tratare și eliminare a deșeurilor medicale pentru necesităţile sistemului de sănătate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
13.    Instituțiile medico–sanitare publice  raionale, care vor efectua proceduri de achiziții publice, vor raporta efectuarea procedurilor respective, precum și prezentarea Contractelor de achiziții publice încheiate, către Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, care va efectua supravegherea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice încheiate, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
14.    Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a raionului, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
15.    Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Consiliului raional Dondușeni.
Preşedintele CSE                                                                     Valentin CEBOTARI
Secretarul CSE                                                                          Valeriu JURAVEȚ