COMISIA RAIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Hotărîre nr. 39 din 7 iunie 2021

8 iunie 2021

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificarile ulterioare, și ca urmare a analizei evoluției infecției SARS-Co V-2 pe plan national și raional, Comisia raionala extraordinara de sanatate publica constată că situatia epidemiologică rămîne a fi îngrijorătoare.

Menținerea ratei de contagiozitate, menținerea sporita a formelor grave ale bolii și a numarului de decese, creșterea numarului de forme asimptomatice, riscurile induse de răspîndirea noilor variante ale virusului SARS-CoV-2, în contextul creșterii numarului de persoane ce traverseaza frontiera de stat, toate acestea contribuie la menținerea procesului epidemic nefavorabil al infectiei cu COVID-19 în Republica Moldova și raionul Dondușeni.

Pomind de la cele menționate, Comisia raională extraordinară de sănătate publică

HOTARASTE:

  1. În baza indicatorilor de incidență prin infecția COVID-19 calculați pentru ultimele 14 zile (24.05-06.06.2021) în raionul Dondușeni se stabilește gradul de alertă ”Cod Verde” -10,8 cazuri la 100 mii populație cu menținerea măsurilor de sănătate publică conform Planului de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) –versiunea 2, în corespundere cu gradul de alertă atribuit teritoriului administrativ, aprobat prin Hotărîrea nr.30 din 11 septembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.

2.Se ia act de informația prezentată privind situația epidemiologică privind infecția COVID-19 și prevederile Hotărîrii Comisiei Naționale de Sănătate Publică nr.55 din 31 mai 2021, nr.56 din 03.06.2021.

3.Conform  prevederilor Hotarîrii nr. 55 din 31 mai 2021 a Comisiei naționale

extraordinare de sanatate publica

3.1  Purtarea obligatorie a măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, inclusiv în transportul public, precum și în spațiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanței fizice de cel putin 1 metru. Masca trebuie sa acopere atât gura, cât și nasul.”;

3.2 În baza acordului încheiat prin schimb de note între Republica Moldova și Ungaria, minorii care dețin cetățenia Ungariei, cu vîrsta pînă la 18 ani, însoțiți de persoane cu cetățenia Ungariei, posesori ai unui act confirmativ de administrare a vaccinului antiCOVID-19, prezentat în una din limbile româna, engleza, franceza, germana, italiana sau rusa.”

  1. Conform prevederilor Hotărîrii Comisiei Naționale de Sănătate Publică nr.56 din 03.06.2021, în scopul protejării tuturor participanților la procesul electoral (alegători, funcționari electorali, candidați și alți actori implicați), se stabilesc următoarele reguli generale obligatorii de prevenire și combatere a infecției COVID-19 la desfășurarea scrutinelor electorale:

4.1. Respectarea distanței fizice de minimum 1 metru între persoane;

4.2. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

4.3. Respectarea regulilor de igienă respiratorie;

4.4. Respectarea de către persoanele fizice și juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități;

4.5. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, inclusiv în transportul public, precum și în spatiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanței fizice de cel puțin 1 metru. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;

4.6. Măsurarea obligatorie a temperaturii funcționarilor și personalului auxiliar (operatori, consultanți, contabili, șoferi) prezenți fizic la sediul organului electoral, cu înscrierea rezultatelor într-un registru, conform modelelor din anexă;

4.7. Asigurarea funcționarilor electorali cu echipamente de protecție (măști, mănuși, viziere etc.);

4.8. Asigurarea cu produse dezinfectante pentru mâini la intrare în sediile organelor electorale și în secțiile de vot;

4.9. Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum 3 (trei) ori pe zi a tuturor spațiilor secțiilor de votare;

4.10. Aerisirea frecventă a încăperilor, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.

  1. Se aprobă Instrucțiunea privind modalitatea de organizare și desfășurare de către Comisia Electorală Centrală a scrutinelor electorale în condițiile situației pandemice prin infecția cu COVID-19, conform anexei.

6.Se recomandă, după posibilitate, organizarea activității birourilor electorale/secțiilor de votare în alte instituții/edificii decât instituțiile de educație timpurie.

  1. Hotărârile Comisiei naționale, raionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.
  2. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru tragerea la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

Preşedintele comisiei,

Președintele raionului Dondușeni                             (semnat)                  Valentin Cebotari

   

Secretarul  comisiei,                                                   (semnat)                    Mariana Șepilov

Medic epidemiolog al CSP Edineț (Dondușeni)


Anexă

la Hotărârea nr. 39 din 7 iunie 2021

a Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică

Instrucțiune privind modalitatea de organizare și desfășurare de către Comisia Electorală Centrală a scrutinelor electorale în condițiile situației pandemice cu infecția COVID-19

Prezenta Instrucțiune prezintă cadrul de măsuri în care Comisia Electorală Centrală va administra scrutinele electorale în condițiile situației pandemice cu infecția COVID-19. Scopul prezentului act este optimizarea și uniformizarea aplicării procedurilor electorale ce țin de organizarea, amenajarea și dotarea secțiilor de votare, a funcționarilor electorali și a alegătorilor cu toate cele necesare desfășurării votării în condiții de maximă siguranță pentru toți participanții.

În acest context, pentru prevenirea răspândirii infecției COVID-19 în procesul de organizare și desfășurare a alegerilor, acțiunile vor fi orientate spre:

– protejarea sănătății alegătorilor, inclusiv în cadrul întâlnirilor publice cu caracter electoral;
– protejarea sănătății funcționarilor electorali;
– protejarea sănătății candidaților, a observatorilor și a altor subiecți implicați în procesul electoral;
– respectarea regulilor generale stabilite de autoritățile competente pentru prevenirea și controlul răspândirii infecției COVID-19.

Regulile stabilite prin prezenta Instrucțiune sunt aplicabile și secțiilor de votare deschise în afara țării, cu excepția cazurilor în care regulile de gestionare a situației epidemiologice din țara respectivă nu prevăd altfel.

Măsuri de protecție

1.1. Măsuri de protecție pentru alegători:

a) afișarea în locuri vizibile a materialelor informative care promovează respectarea regulilor de igienă a mâinilor și a căilor respiratorii;
b) atenționarea alegătorilor despre necesitatea respectării obligatorii a măsurilor de control și combatere a infecției COVID-19 stabilite de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică;
c) atenționarea alegătorilor despre obligativitatea respectării, în perimetrul secției de votare, a regulilor privind distanțarea fizică;
d) organizarea accesului fluidizat al alegătorilor în secția de votare, în vederea neadmiterii formării aglomerărilor atât în incinta, cât și în adiacentul secției de votare;
e) admiterea în incinta secției de votare a unui număr limitat de alegători;
f) permiterea accesului alegătorilor în secția de votare și sediul organelor electorale cu purtarea obligatorie a măștii de protecție;
g) instalarea, la intrarea în secția de votare, în locuri vizibile și accesibile pentru alegători, a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool;
h) măsurarea obligatorie a temperaturii fiecărui alegător la intrarea în secția de votare;
i) prezentarea alegătorilor la secțiile de vot, după posibilitate, cu pixurile proprii.

1.2. Măsuri de protecție pentru funcționarii electorali:

a) familiarizarea cu regulile de igienă a mâinilor și a căilor respiratorii;
b) atenționarea despre respectarea obligatorie a măsurilor de control și combatere a infecției COVID-19 stabilite de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică;
c) asigurarea cu echipament de protecție necesar (măști, mănuși, viziere, costume de protecție etc.) și soluții dezinfectante;
d) organizarea și efectuarea triajului zilnic al funcționarilor electorali prezenți la sediul organului electoral (măsurarea temperaturii, examinarea stării generale de sănătate);
e) respectarea normelor de igienă a echipamentului și spatiilor utilizate în procesul electoral, prin organizarea și efectuarea curățeniei și dezinfectării sediilor electorale, cu utilizarea soluțiilor pentru dezinfectare;
f) aerisirea frecventă/permanentă a încăperilor;
g) permiterea accesului în sediul organului electoral și secția de votare doar cu echipament de protecție (măști, mănuși);
h) respectarea, în contextul întrunirilor regulate ale organelor electorale, a regulilor privind distanțarea fizică;
i) utilizarea în spațiile închise a echipamentului de protecție și dezinfectarea spațiului cu o periodicitate de cel puțin o dată la 3 (trei) ore.

1.3. Măsuri de protecție pentru concurenții electorali

a) afișarea materialelor informative care promovează respectarea regulilor de igienă a mâinilor și a căilor respiratorii;
b) atenționarea despre respectarea obligatorie a măsurilor de control și combatere a infecției COVID-19 stabilite de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică;
c) atenționarea asupra necesității utilizării obligatorii a echipamentului de protecție (măști, mănuși);
d) instalarea, la intrarea în sediile organelor electorale și secțiile de votare, în locuri vizibile și accesibile pentru alegători și pentru persoanele autorizate să asiste la operațiile electorale, a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool;
e) organizarea spațiilor de primire a documentelor pentru înregistrarea concurenților electorali și a spațiilor pentru monitorizarea desfășurării procedurilor electorale în conformitate cu normale stabilite de Comisia națională extraordinară de sănătate publică.

Perioada electorală

2.1. Președintele organului electoral, în perioada activității acestuia, va organiza monitorizarea stării de sănătate a membrilor și personalului auxiliar (operatori, consultanți, contabili, șoferi) al organului electoral prin:

a) măsurarea obligatorie a temperaturii funcționarilor și personalului auxiliar (operatori, consultanți, contabili, șoferi) prezenți fizic la sediul organului, cu înscrierea rezultatelor într-un registru, conform modelului de registru nr.1 din prezenta Instrucțiune;
b) înlocuirea funcționarului sau a personalului auxiliar în caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, cu informarea despre necesitatea de autoizolare și informare a medicului de familie;
c) monitorizarea stării de sănătate a funcționarilor și a personalului auxiliar care nu sunt prezenți fizic la sediul organului electoral sau lucrează la distanță;
d) în caz de înregistrare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, funcționarii și personalul auxiliar vor informa președintele organului electoral, se vor autoizola și vor informa medicul de familie.

2.2. Accesul vizitatorilor care prezintă simptome ale infecției respiratorii acute (febră, tuse, respirație dificilă etc.) va fi restricționat.

2.3. La intrare în sediul organului electoral se va efectua obligatoriu măsurarea temperaturii fiecărui vizitator.

2.4. Accesul în sediul organului electoral pentru persoanele care nu activează în componenta organului electoral se va permite doar cu echipament de protecție (măști, mănuși etc.). Masca de protecție trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

2.5. La intrare în sediul organului electoral se vor instala, în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori, dozatoare cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru igienizarea mâinilor.

2.6. La intrare în sediul organului electoral vor fi afișate regulile de acces în sediu și materiale informative care promovează regulile de igienă a mâinilor și a căilor respiratorii, precum și alte măsuri de control și combatere a infecției COVID-19 stabilite de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică.

2.7. Spațiile pentru recepționarea actelor depuse în vederea înregistrării, de către potențialii candidați în alegeri, se vor organiza în corespundere cu regulile privind respectarea distanței fizice de 1 metru, utilizarea în spațiile închise a echipamentului de protecție și dezinfectarea spațiului cu o periodicitate de cel puțin o dată la 3 (trei) ore.

  • 8. La depunerea documentelor pentru înregistrare a grupului de inițiativă se vor prezenta cel mult două persoane, iar la depunerea documentelor pentru înregistrare în calitate de concurent electoral, se vor prezenta cel mult 2 reprezentanți ai partidului/ blocului electoral sau candidatul independent, însoțit de 1 persoană.
  • 9. Ședințele organului electoral se vor organiza în corespundere cu regulile privind respectarea distanței fizice de 1 metru, utilizarea în spațiile închise a echipamentului de protecție și dezinfectarea spațiului cu o periodicitate de cel puțin o dată la 3 (trei) ore.
  • 10. Spațiile unde își au sediile organele electorale vor fi curățate și dezinfectate în mod regulat, se va realiza curățenia umedă și prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor și utilajelor folosite.

Campania electorală

3.1. Limitarea numărului de persoane:

Având în vedere riscul transmiterii infecției COVID-19, se recomandă respectarea unor măsuri în cazul organizării de evenimente/întruniri/acțiuni care presupun prezența fizică a participanților, după cum urmează:

a) în cazul evenimentelor/întrunirilor, acestea se vor organiza și desfășura cu limitarea numărului de participanți reieșind din normativul 4 m2 per persoană din suprafața utilă a încăperii;
b) în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă, numărul persoanelor care se deplasează în grup se va limita la maximum 3 persoane;
c) în cazul acțiunilor din ușă în ușă, numărul persoanelor care compun echipele se va limita la maximum 2 persoane.

3.2. Organizatorii evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor au obligația de a asigura și de a respecta următoarele măsuri și reguli:

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții la evenimente/întruniri;
b) efectuarea triajului și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
c) interzicerea accesului persoanelor care prezintă semne vizibile de infecție respiratorie la evenimente/întruniri;
d) asigurarea unor fluxuri de intrare/ieșire separate, distincte, ce vor facilita menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți;
e) limitarea duratei evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis la maximum 2 ore;
f) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri, inclusiv la cele desfășurate în spații închise, pe stradă sau din ușă în ușă;
g) asigurarea ca scena/spațiul destinat vorbitorilor să aibă o dimensiune suficient de mare pentru a permite menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între cei ce vor urca pe scenă;
h) dezinfectarea periodică a suprafețelor, folosind produse autorizate;
i) aerisirea, dereticarea și dezinfecției încăperilor înainte și după eveniment/întrunire.

  • 3 Campania de informare din ușă în ușă pentru alegători, desfășurată de concurenți electorali sau organizații neguvernamentale, precum și acțiunile de distribuire a materialelor de agitație electorală:

a) persoanele care participă la o acțiune de informare din ușă în ușă sau la o acțiune de distribuire a materialelor de agitație electorală vor purta masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toată durata interacțiunii cu alegătorii, menținând distanța fizică de minimum 1 metru între oricare două persoane; de asemenea, vor evita orice interacțiune apropiată cu persoanele care prezintă semne și/sau simptome de boli respiratorii;
b) se va interzice participarea la acțiunile electorale din ușă în ușă sau la acțiunile de distribuire a materialelor electorale a persoanelor care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute;
c) persoanele care participă la o acțiune de agitație electorală din ușă în ușă sau la o acțiune de distribuire a materialelor de informare își vor dezinfecta mâinile înainte de începerea acțiunii;
d) se recomandă ca persoanele care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă să nu intre în locuințe;
e) materialele de informare/agitație electorală (broșuri, pliante etc.) vor fi oferite prin plasarea pe clanța ușii și/sau în cutia poștală etc.;
f) în situația în care se impune instruirea persoanelor care vor participa la o acțiune de agitație/informare electorală din ușă în ușă, aceasta se va face pe cât posibil la distanță, online sau telefonic.

Ziua alegerilor

4.1. Se vor respecta în mod obligatoriu măsurile de control și combatere a infecției COVID-19 stabilite de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică.

4.2. Până la deschiderea secției de votare, se va efectua curățenia generală și dezinfectarea întregului local al secției de votare, precum și prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor și echipamentului folosit.

4.3. Localul secției de votare se va amenaja cu respectarea distanței fizice de 1 (unu) metru între funcționarii electorali, în conformitate cu Modul de amplasare în incinta secției de votare, prezentat în Instrucțiune.

4.4. Președintele biroului electoral, înainte de deschiderea secției de votare, va efectua triajul (verificarea temperaturii, verificarea stării generale de sănătate) al funcționarilor electorali prezenți, operatorilor, personalului auxiliar, observatorilor și altor subiecți implicați în procesul electoral, cu înscrierea rezultatelor într-un registru, conform modelului de registru nr. 2 din prezenta Instrucțiune.

4.5. Funcționarilor electorali sau altor participanți la procesul electoral care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute li se va interzice asistarea la procedurile electorale.

4.6. În cazul identificării unui funcționar electoral, operator sau altui personal auxiliar care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute, acesta va fi substituit de către subiectul care l-a desemnat, fiind informat despre necesitatea de autoizolare și informare a medicului de familie.

4.7. Funcționarii electorali, operatorii, observatorii și ceilalți subiecți implicați în procesul electoral vor fi echipați, în mod obligatoriu cu echipament de protecție (măști, mănuși, viziere etc.).

4.8. La intrare în localul secției de votare, în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori, se vor instala dozatoare cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor.

4.9. Persoanele care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute (temperatura mai mare de 37 grade Celsius, tuse, respirație îngreunată etc.) și se prezintă la secția de votare în ziua alegerilor până la ora 15.00 nu vor fi admise în incinta secției de votare, dar vor fi înscrise în lista pentru votare la domiciliu.

4.10. Pentru persoanele cu manifestări clinice de boală, care s-au prezentat la secția de votare după ora 15.00, se vor crea condiții de votare prin asigurarea cu mască, mănuși, trecerea prioritară până la cabina de vot și contactul minim cu persoanele aflate în secția de votare. După plecarea persoanei suspecte, va fi efectuată dezinfecția tuturor suprafețelor cu care a contactat persoana, înainte ca altă persoană să contacteze cu ele. Acestor alegători li se va recomanda să se autoizoleze și să informeze telefonic medicul de familie, iar la necesitate să solicite serviciul 112.

4.11. Accesul în secția de votare în orele votării 08.00-21.00 se va permite, indiferent de starea de sănătate, doar pentru alegătorii care se vor prezenta la secțiile de votare din afara țării și cele pentru alegătorii cu domiciliu în stânga Nistrului. Pentru persoanele care manifestă anumite simptome se vor crea condiții de votare prin asigurarea cu mască, mănuși, trecerea prioritară până la cabina de vot și contactul minim cu persoanele aflate în secția de votare. După plecarea persoanei suspecte, va fi efectuată dezinfecția tuturor suprafețelor cu care a contactat persoana, înainte ca altă persoană să contacteze cu ele.

4.12. Persoanele care sunt în autoizolare (pentru tratament la domiciliu, persoane contacte, persoane revenite de peste hotare și cei care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute) își vor putea exercita dreptul de vot la locul aflării, prin depunerea unei cereri la biroul electoral al secției de votare unde alegătorul își are domiciliul/reședința. Cererile pot fi depuse în scris sau în formă verbală, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi făcute până la ora 15.00.

4.13. Pe parcursul zilei, se va efectua aerisirea frecventă a spațiului secției de votare, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă, precum și dezinfectarea, pe parcursul zilei, a spațiului și suprafețelor de lucru din secția de votare și schimbarea echipamentului de protecție (măști, mănuși, viziere, etc.) cu o periodicitate de cel puțin o dată la 3 (trei) ore.

4.14. Echipamentul de protecție utilizat va fi, după schimbarea acestuia, dezinfectat și împachetat în pungi din polietilenă și stocat în afara localului secției de votare, iar ulterior nimicit.

4.15. Se vor afișa, la intrare în secția de votare, pliante informative cu privire la măsurile de igienă, numărul maxim de alegători care se pot afla concomitent în secția de votare, atenționare privind respectarea distantei fizice de cel puțin 1 metru. Secția de votare va fi marcată cu inscripții de delimitare a spațiului în vederea asigurării distanțării fizice de cel puțin 1metru.

4.16. La intrare în localul secției de votare se va efectua obligatoriu termometria fiecărui alegător.

4.17. În incinta secției de votare, va fi admisă intrarea concomitentă a unui număr limitat de alegători, care va fi egal cu numărul de cabine de vot utilizate (de ex.: 2 cabine de vot – 2 alegători prezenți concomitent în localul secției de vot).

4.18. Alegătorii, după posibilitate, se vor prezenta la secțiile de votare cu pixurile proprii, în vederea aplicării semnăturii în lista electorală. Alegătorul va prezenta membrului BESV actul în baza căruia votează, evitându-se astfel contactul fizic dintre funcționarul electoral și actul prezentat. Aceeași procedură se va respecta și la intrarea în secția de votare și comunicarea cu operatorii SIAS „Alegeri”.

4.19. Membrii biroului electoral al secției de votare care vor fi desemnați pentru a se deplasa cu urna de vot mobilă, precum și persoanele care le vor însoți vor fi echipați în mod obligatoriu cu echipament de protecție (măști, mănuși, viziere, costume de protecție etc.) și vor respecta cu strictețe regulile de utilizare a acestuia.

4.20. În cazul în care la secția de votare au fost depuse solicitări de votare la locul aflării de la persoane care se află în regim de autoizolare, echipa cu urna mobilă se va deplasa mai întâi la persoanele în etate, persoanele cu dizabilități locomotorii, persoanele care din motive de sănătate sau alte motive temeinice nu pot să se prezinte personal la secția de votare și abia la sfârșit – la persoane care se află în regim de autoizolare.

4.21. După caz, pot fi trimise două echipe cu urne de vot mobile. O echipă se va deplasa la persoane aflate în regim de autoizolare în contextul COVID-19, iar a doua – la ceilalți alegători.

4.22. După caz, pot fi utilizate în calitate de urne de vot mobile urnele de vot staționare cu capacitatea de 45 și 80 de litri.

4.23. Membrii echipelor care se vor deplasa cu urna de vot mobilă vor prelucra, în mod obligatoriu, echipamentul electoral și cel de protecție cu soluții dezinfectante pe bază de alcool până la contactul cu alegătorul și după aceasta.

4.24. Transportul utilizat de echipele mobile pentru votarea la locul aflării va fi supus dezinfecției după fiecare caz deservit. În acest scop, birourile electorale care vor forma astfel de echipe vor fi obligate să creeze condiții necesare de dezinfecție a transportului, echipamentului și condiții de stocare/depozitare a echipamentului dezinfectat.

4.25. În cazul spitalelor, instituțiilor penitenciare, stațiunilor balneare, azilurilor pentru bătrâni se vor respecta: distanțarea fizică de 1,5 metri, utilizarea în spațiile închise a echipamentului de protecție, dezinfectarea spațiului și a echipamentului cu o periodicitate de cel puțin o dată la 2 (două) ore, aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.

4.26. Înainte de a fi readus în localul secției de votare, echipamentul electoral va fi prelucrat cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool.

4.27. Procedura de numărare a voturilor se va realiza cu respectarea prevederilor privind distanțarea fizică de 1 metru, utilizarea în spațiile închise a echipamentului de protecție (măști, mănuși, viziere etc.), dezinfectarea spațiului și a echipamentului cu o periodicitate de cel puțin o dată la 3 (trei) ore, aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.

  1. Perioada post-ziua votării 5.1. Se vor respecta în mod obligatoriu măsurile de control și combatere a infecției COVID-19 stabilite de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică.

5.2. Prezentarea documentelor și a materialelor electorale se va efectua de către președintele organului electoral însoțit de cel mult un membru.

5.3. Procedura de recepționare a documentelor și a materialelor electorale se va realiza cu respectarea prevederilor privind distanțarea fizică de 1 metru, utilizarea în spațiile închise a echipamentului de protecție, dezinfectarea spațiului și a echipamentului cu o periodicitate de cel puțin o dată la 3 (trei) ore, aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.

5.4. La intrare în localul unde vor fi recepționate documente și materiale, în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori, se vor instala dozatoare cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor.

5.5. La intrare în localul unde vor fi recepționate documente și materiale electorale se va efectua obligatoriu termometria fiecărei persoane.