Comisia Extraordinară de Sănătate Publică al raionului Dondușeni Hotărârea nr.35 din 30.04.2021

5 mai 2021

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan național și raional, Comisia raională extraordinară de sănătate publică constată că procesul epidemiologic are în continuare tendințe negative.

În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, măsurile vor fi revizuite cu o periodicitate de 14 zile (perioadă maximă de incubare).

Pe parcursul ultimilor 14 zile în raionul Dondușeni s-au înregistrat 53 cazuri de îmbolnăvire prin infecția COVID-19 ce constituie  142.9 cazuri la 100 mii populație.

Reieșind din cele menționate, Comisia raională extraordinară de sănătate publică,

H O T Ă R Ă Ș T E:

 1. Se ia act de prevederile Hotărîrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.54 din 29 aprilie 2021.
 2. Începând cu 29 aprilie 2021, în unitățile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă „Cod Roșu”, în baza indicatorului de incidență cu COVID-19 în ultimele 14 zile mai mare de 100 cazuri la 100 mii populație, de către comisia territorială extraordinare de sănătate publică se instituie starea de urgență în sănătate publică.
 3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică cu Autoritățile publice locale, primarii localităților raionului  vor institui măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Versiunea 2, în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat, aprobat prin Hotărîrea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.
 4. Se stabilesc măsurile de prevenire şi control al infecției COVID-19, aplicabile la nivelraional, conform anexei.
 5. Măsurile urmează a fi ajustate de către Comisia raională extraordinară de sănătate publică în funcție de evoluția situației epidemiologice.
 6. Hotărârile Comisiei rationale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
 7. Se recomandă reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre prevederile prezentei hotărâri, să se angajeze în campania de informare corectă a societății cu privire la subiectul vaccinării și necesitatea respectării măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
 8. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică.
 9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

 

 

Preşedintele comisiei,

Președintele raionului                    (semnat)                                   Valentin CEBOTARI

 

 

Secretarul  comisiei,                                                                                 

Inspector principal

al CSP Edineț (Dondușeni)             (semnat)                                                  Ala LUCA


Anexa
la Hotărîrea nr. 35 din 30.04.2021
a Comisiei raionale extraordinare pentru sănătate publică

Măsuri de prevenire şi control al infecției COVID-19 aplicabile la nivel raional

 1. Se stabilesc măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel raional:

1.1. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție în toate spațiile publice (de uz comun) deschise și închise, inclusiv în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

1.2. Respectarea distanței fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepția cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei alte distanțe între persoane ori în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public.

1.3. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor.

1.4. Respectarea regulilor de igienă respiratorie.

1.5. Respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv.

1.6. Respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități.

1.7. Monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate. Adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituțiile de asistență medicală la apariția primelor simptome specifice ale infecției COVID-19.

 1. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice și private, ai instituțiilor sociomedicale și ai instituțiilor de reabilitare/recuperare/balneo-sanatoriale vor asigura implementarea, sub răspundere personală, a următoarelor măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19:

2.1.  Realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv al măsurilor de control al infecției COVID-19, în conformitate cu actele normative în vigoare.

2.2. Organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției/prestatorului.

2.3. Efectuarea triajului și monitorizarea zilnică la COVID–19 a pacientului/beneficiarului/însoțitorului.

2.4.  Organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul turei de lucru.

2.5.  Asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere.

2.6.  Monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție.

2.7.  Asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor, și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție.

2.8.  Organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control și combatere a infecției cu COVID–19.

2.9.  Reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării condițiilor de activitate a instituției/prestatorului, grupurilor de risc și a condițiilor familiale ale angajatului: comorbidități, vârstă, copii minori, persoane la îngrijire etc.).

2.10.  Organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic „Măsuri-cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

2.11. Organizarea și efectuarea programării populației pentru imunizarea antiCOVID în zilele de luni-sâmbătă, în intervalul orar 09.00 – 18.00.

2.12.  Asigurarea acordării, de către instituțiile medico-sanitare publice, a asistenței medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID-19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (asigurate/neasigurate).

 1. Se recomandă conducătorilor entităţilor publice:

3.1.  Atragerea cu prezență fizică la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției, precum și a personalului a cărui activitate necesită prezența obligatorie la serviciu.

3.2.  Pentru personalul a cărui activitate nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, se vor asigura  condiții de muncă la distanță.

 1. Organizarea procesului educațional în instituțiile de învățământ în funcție de gradul de alertă atribuit localității, în baza indicatorului incidenței la 100 mii populație, conform următoarelor scenarii:

4.1. Pentru localitățile în care se atestă gradul de alertă Cod Verde sau Cod Galben (incidența mai mică de 49 de cazuri COVID-19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile) – participarea zilnică a preșcolarilor, elevilor și studenților cu prezență fizică în instituțiile de învățământ, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19.

4.2. Pentru localitățile în care se atestă gradul de alertă Cod Portocaliu (incidența cuprinsă între 50 și 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile):

4.2.1. Participarea zilnică cu prezență fizică în instituțiile de învățământ a preșcolarilor,  elevilor din învățământul primar, elevilor din clasele absolvente (a IXa, a XII-a, a XIII-a din învățământ seral), precum și a elevilor din învățământul profesional tehnic antrenați în stagiile de practică și în grupele absolvente, a studenților din anii absolvenți din învățământul superior la orele practice, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19;

4.2.2. Participarea zilnică în procesul educațional la distanță a elevilor și studenților din celelalte clase și ani de studii.

4.3. Pentru localitățile în care se atestă gradul de alertă Cod Roșu (incidența mai mare de 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile) opțiunea de bază va fi instruirea la distanță, cu excepția instituțiilor de educație timpurie.

4.4. Pentru învățământul primar, pentru elevii  claselor absolvente (a IX-a, a XII-a, a XIII-a din învățământ seral), precum și pentru elevii din învățământul profesional tehnic antrenați în stagiile de practică și în grupele absolvente, pentru studenții din anii absolvenți din învățământul superior la orele practice, se poate institui  instruirea combinată, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19.

 1. Persoanele fizice și persoanele juridice care efectuează activități de transport feroviar și rutier de persoane în trafic local, municipal/raional/interraional, internațional, precum și activități conexe (gări auto/feroviare, stații de testare auto etc.) vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19:

5.1. Asigurarea protecției personalului care efectuează transport rutier și activități conexe, prin: (i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii) dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății).

5.2. Ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, după necesitate în orele de vârf.

5.3. Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului.

5.4. Majorarea la maximum de către gările și stațiile auto autorizate în modul corespunzător a numărului de ghișee pentru vânzarea biletelor de călătorie.

5.5. Monitorizarea permanentă a fluxului de persoane și neadmiterea creării aglomerațiilor.

5.6. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru conducătorii auto, taxatori și pasageri, pe parcursul călătoriei.

5.7. Respectarea măsurilor de curățare, dezinfectare a suprafețelor din gările feroviare, autogări și mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar și după fiecare rută/cursă efectuată la stația terminus.

5.8. Verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internațional, care nu trebuie să depășească 37° grade Celsius.

 1. Administratorii unităților comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19:

6.1. Asigurarea accesului fluidizat al vizitatorilor/cumpărătorilor în interiorul unității comerciale.

6.2.  Admiterea în spaţiile comerciale gestionate a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, reieșind din normativul 1 persoană per 4 m2 din spațiul comercial liber. Copiii cu vârsta până la 10 ani vor fi admiși  în spațiul comercial împreună cu adulții care îi însoțesc.

6.3.  Instalarea, la intrare în spaţiul comercial gestionat, în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători, a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor clienţilor.

6.4.  Admiterea în spaţiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.

6.5. Asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, şorţuri şi viziere după caz). Monitorizarea portului corect al măștilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul), precum și a frecvenței de schimbare a echipamentului de protecție.

6.6.  Deschiderea numărului maxim de case, în mod special în orele de vârf, pentru evitarea creării aglomerărilor. Instalarea semnelor/indicatoarelor vizibile pe podea pentru a asigura respectarea distanței fizice de 1 metru în apropierea caselor.

6.7. Instalarea ecranelor de protecție din plexiglas/sticlă la case.

6.8. Vânzătorii și lucrătorii unităților comerciale vor atenționa clienții despre necesitatea respectării distanţei fizice de cel puţin 1 metru, cu excepția membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 3 persoane.

6.9.  Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul și pe parcursul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

6.10.  Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în unitatea comercială a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

6.11.  Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, elaborat de operator în formă liberă.

 1. Administratorii pieţelor şi operatorii economici de pe teritoriul acestora vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID 19:

7.1. Organizarea şi monitorizarea fluxului de vizitatori/cumpărători, cu ieşiri şi intrări separate.

7.2. Atenţionarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distantei fizice de 1 metru, inclusiv la solicitarea vânzătorilor/ comercianților.

7.3. Admiterea pe teritoriul pieței exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.

7.4. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

7.5. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în piaţă a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului pe teritoriul pieţei a persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

7.6. Instalarea în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor.

7.7. Asigurarea obligatorie a tuturor angajaţilor/comercianţilor cu echipament de protecţie (măşti, mănuşi).

7.8. Organizarea locurilor comerciale cu respectarea unei distanţe de 2 metri între ele.

7.9. Asigurarea bunei funcționări a unităţilor sanitare (WC, vestiare) de pe teritoriul pieţelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanentă a acestora cu soluţii/substanţe dezinfectante, conectarea la reţeaua de apeduct, sistem de canalizare.

7.10. Organizarea de către comerciant a măsurilor de dezinfecţie a inventarului şi suprafeţelor de lucru cu soluţii pe bază de alcool, cu o periodicitate de cel puţin 3 ore, fără deteriorarea calitatea şi siguranţei produselor alimentare.

7.11. Efectuarea, la finele fiecărei zile, a dezinfecţiei utilajului/inventarului de lucru, utilajului frigorific, spaţiilor de depozitare şi comercializare a produselor/mărfurilor, tejghelelor şi întregului teritoriu.

7.12. Informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, precum şi prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi prevenire a infecţiei COVID-19. Materialele informative vor fi coordonate cu Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.

 1. Administratorii unităților de alimentaţie publică vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID 19:

8.1.  Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

8.2.  Asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, şorţuri şi viziere, după caz). Monitorizarea portului corect al măștilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul), precum și a frecvenței de schimbare a echipamentului de protecție.

8.3.  Instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool.

8.4.  Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în unitatea de alimentație publică a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

8.5.  Excluderea posibilităților de creare a aglomerațiilor prin asigurarea respectării distanței fizice de 1 metru între persoane. Se va admite deservirea concomitentă la mese a maximum 4 persoane, cu excepția grupurilor constituite din membrii unei familii.

8.6.  Asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal şi vizitatori.

8.7.  Aplicarea ecranelor de protecţie din plexiglas/sticlă la case şi locurile de preluare a comenzilor.

8.8.  Asigurarea condiţiilor pentru respectarea igienei mâinilor, după fiecare client, la prepararea bucatelor – înainte şi după orice contact cu produsele alimentare.

8.9.  Igienizarea şi dezinfectarea meselor de deservire după fiecare client.

8.10. Igienizarea şi dezinfectarea spaţiilor de lucru a personalului, spaţiilor de deservire şi grupurilor sanitare la fiecare 2 ore, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, ținut de operator în formă liberă.

 1. Administratorii centrelor comerciale vor asigura implementarea și monitorizarea respectării măsurilor de prevenire și control al infecţiei COVID-19 specifice pentru activitatea centrelor comerciale:

9.1.  Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în Centrul comercial a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului în incinta Centrului a persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

9.2.  Admiterea în Centrul comercial exclusiv a vizitatorilor/cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.

9.3.  Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

9.4.  Atenționarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanței fizice de 1 metru, cu excepția membrilor unei familii.

9.5.  Monitorizarea igienizării de către fiecare vizitator/cumpărător a mâinilor prin intermediul dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool instalate la intrarea în Centrul comercial.

9.6.  Admiterea în incinta Centrului comercial a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, reieșind din normativul de 1 vizitator per 4 m2 din suprafața comercială.

9.7.  Plasarea la intrare în Centrul comercial a informației privind numărul de vizitatori care pot să se afle concomitent în incinta Centrului comercial.

9.8.  Monitorizarea numărului de persoane care se află concomitent în incinta Centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numărare a persoanelor la intrare și ieșire sau prin monitorizarea fizică de către personalul din pază.

9.9.  Limitarea numărului de persoane care pot să se afle concomitent în spațiile de uz comun din incinta Centrului comercial (de ex.: WC, lift etc.).

9.10.  Deschiderea la maximum a tuturor căilor de acces pentru a evita crearea aglomerațiilor la intrare/ieșire în/din Centrul comercial.

9.11.  Separarea intrărilor de ieșiri prin instalarea indicatoarelor respective.

9.12.  Instalarea semnelor pe podea (indicatoarelor) în fața utilajelor de deservire automată (de genul, dar nelimitându-se la cele menționate: bancomate, aparate de preparare a cafelei/ceai, terminalelor de plată etc.) pentru respectarea distanței fizice de 1 metru între persoane.

9.13.  Comercializarea produselor de igienă și protecție personală în cel puțin unul dintre magazine (unitățile comerciale) din incinta Centrului comercial. În lipsa acestora se va asigura organizarea unui punct de comercializare a produselor de igienă și protecție personală.

9.14.  Asigurarea cu produse de dezinfectare a mâinilor la intrare în Centrul comercial, la intrare în lifturi, în WC și la fiecare nivel/etaj.

9.15.  Informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, precum şi prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi de prevenire a infecţiei.

9.16.  Asigurarea cu o igienizare de cel puțin 2-3 ori pe zi a suprafețelor de exploatare intensă (lift, escalator, WC, bancomate, terminale de plată, scări etc.).

9.17.  Asigurarea locatarilor cu informațiile privind normele de prevenire și control al infecției COVID-19.

 1. Se recomandă desfășurarea activității cultelor religioase, ce ține de organizarea întrunirilor cu caracter religios, oficierea slujbelor și a rugăciunilor cu caracter colectiv sau privat, a serviciilor divine sau a altor evenimente tradiționale religioase, cu respectarea următoarelor măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19:

10.1. Admiterea în interiorul lăcaşurilor de cult a unui număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană şi o distanţă fizică de siguranță de minimum 2 metri între persoanele participante la activităţile religioase (cu excepția slujitorilor de cult). Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomerațiilor. Slujitorii de cult vor asigura respectarea strictă de către toate persoanele ce intră în lăcașul de cult a prevederilor prezentului subpunct.

10.2. Instalarea la intrare în lăcașul de cult, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor. La intrarea în lăcaşul de cult și în locul de organizare a slujbelor, fiecare persoană este obligată să îşi dezinfecteze mâinile.

10.3. Efectuarea triajului observațional și măsurarea temperaturii corpului la intrarea în lăcașurile de cult a fiecărei persoane, cu interzicerea accesului în interior a persoanelor care  prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse,  strănut, rinoree) sau stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

10.4. Purtarea obligatorie a măştii de protecție pe toată durata aflării în interiorul lăcaşului de cult. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.

10.5. Plasarea, la loc vizibil, a anunțurilor scrise privind regulile de distanţare fizică, de evitare a aglomerațiilor, de acces limitat în lăcaşurile de cult şi în locurile de organizare a slujbelor (inclusiv numărul maxim admis de persoane aflate concomitent în lăcașul de cult), precum și despre obligativitatea purtării corecte a măștii de protecție, respectării igienei mâinilor și a etichetei tusei și a strănutului. Slujitorii de cult vor monitoriza respectarea de către toate persoanele aflate în lăcașul de cult a regulilor stabilite.

10.6. Monitorizarea stării de sănătate a slujitorilor de cult, inclusiv prin măsurarea temperaturii corpului, la începutul și la sfârșitul zilei de muncă. În caz de depistare a unor simptome specifice infecției respiratorii acute (tuse,  strănut, rinoree), persoana nu este admisă la oficierea slujbelor, se autoizolează și informează medicul de familie.

10.7. Evitarea contactului și a sărutării obiectelor de cult.

10.8. Neadmiterea consumului produselor alimentare, inclusiv a oferirii acestora, în incinta lăcașului de cult.

10.9. Promovarea salutului între credincioși și slujitorii de cult exclusiv prin plecarea capului și închinăciune, fără îmbrățișări.

10.10.  Binecuvântarea se va oferi/primi de la o distanță de cel puțin 1 metru.

10.11.  Se vor dezinfecta periodic, o dată la 3-4 ore, obiectele sau suprafeţele de contact frecvent (de exemplu mânerele uşilor, balustradele, scaunele etc.).

10.12.  Îndemnarea persoanelor din grupele de risc, persoane vârstnice și persoane cu boli cronice, să evite locurile aglomerate și să facă rugăciunea de acasă.

10.13.  Evitarea organizării pelerinajelor.

10.14.  Activitățile religioase oficiate de către slujitorii de cult în aer liber se vor desfăşura cu menţinerea distanţei fizice de 1,5 metri între persoane.

 1. Administratorii unităților de deservire ce prestează servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare (ce se atribuie codului CAEM 96.02) vor asigura implementarea și respectarea următoarelor măsuri de control și prevenire COVID-19:

11.1.  Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă.

 1. Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății).

11.3.  Instalarea la intrare, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mâinilor.

11.4.  Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanței între ele de cel puțin 2 (doi) metri.

11.5.  Asigurarea angajaților cu echipamente de protecție individuală – halat de lucru, mască, mănuși.

11.6.  Aerisirea și curățarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore.

11.7.  Prelucrarea cu soluții dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client și a suprafețelor (mânere, întrerupătoare, mese, scaune etc.).

11.8.  Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienților.

11.9.  Purtarea obligatorie a măștilor de către angajați și clienți. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

 1. Administratorii centrelor sportive, terenurilor de sport și bazinelor sportive în procesul de organizare a antrenamentelor individuale şi contact vor asigura implementarea și monitorizarea respectării următoarelor măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19: 1

12.1.  Informarea antrenorilor şi sportivilor privind recomandările autorităţii centrale de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspîndirii infecţiei COVID-19.

12.2.  Aerisirea/ventilarea tuturor încăperilor, inclusiv a birourilor angajaţilor, vestiarelor.

12.3. Dezinfectarea vestiarelor şi a echipamentelor sportive folosite în cadrul instruirii şi antrenamentelor la finalizarea fiecărui antrenament.

12.4.  Echiparea personalul angajat cu mănuşi, măşti, dezinfectant.

12.5.  Plasarea, la intrarea în instituţia sportivă, a recipientelor cu dezinfectant pentru mâini, persoanele fiind obligate să îşi dezinfecteze mîinile.

12.6.  Afişarea, la intrarea în instituţia sportivă, a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, numărul maxim de vizitatori care se pot afla concomitent în sală, obligativitatea de păstrare a distanţei fizice de cel puţin 1 metru.

12.7.  Stabilirea protocoalelor clare de curăţenie şi dezinfecţie, atât pentru zonele şi locaţiile utilizate, cât şi pentru materialele şi inventarul folosit, toate echipamentele şi spaţiile utilizate fiind curăţate şi dezinfectate după fiecare antrenament.

12.8. Stabilirea și respectarea strictă a orarului antrenamentelor. Se va permite organizarea concomitentă a antrenamentelor doar în cazul disponibilităţii mai multor terenuri de antrenament.

12.9. Permiterea accesului în cadrul entităţii în funcţie de capacitatea centrului/terenului sportiv, pentru a evita aglomerația, în baza programării prealabile, calculate astfel încât între grupurile de utilizatori să fie suficient timp pentru efectuarea dezinfectării spaţiului şi a suprafeţelor de contact.

 1. Măsuri generale pentru persoanele fizice, aplicabile la nivel raional:

13.1. Se recomandă aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.) în grupuri mai mici de 3 persoane, cu excepția membrilor unei familii.

13.2. Se recomandă evitarea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția: (i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanță, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistență medicală ce nu poate fi amânată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amânate.

13.3. Se recomandă evitarea aflării pe terenuri de joacă a copiilor în absența  părinților/tutorelui legal. Persoanele aflate pe terenul de joacă vor respecta măsurile de sănătate publică.