A V I Z

18 august 2021

Consiliul raional Dondușeni, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei anunţă concurs la suplinirea funcţiei de asistent social comunitar:

 • temporar vacantă Pocrovca,
 • vacantă Plop .

Scopul general al funcţiei: prestează servicii specializate persoanelor şi familiilor care, temporar, se află în dificultate şi care, din motive de natură economică, socială, fizică sau psihologică, nu sînt în stare să îşi realizeze, prin mijloace şi eforturi proprii, un nivel decent de viaţă.

Sarcinile  de bază ale funcţiei:

 • asigură realizarea legislaţiei privind protecţia socială;
 • promovează un sistem coerent de programe, măsuri, activităţi, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate temporar în dificultate;
 • prestează servicii sociale şi contribuie la ridicarea bunăstării sociale a beneficiarilor prin stabilirea parteneriatelor eficiente la nivel local;
 • verifică şi asigură evidenţa beneficiarilor pe categorii, în limita atribuţiilor funcţionale;
 • evaluează şi analizează, în caz de necesitate, condiţiile locative şi sociale a familiilor social defavorizate şi contribuie la ameliorarea situaţiei de criză;
 • întocmeşte şi realizează planuri individualizate de asistenţă a beneficiarilor aflaţi în situaţie de risc;
 • perfectează actele şi completează dosarul beneficiarului cu acurateţe, perseverenţă şi corectitudine, ţinând cont de confidenţialitatea informaţiei referitor la viaţa particulară a beneficiarului;
 • întocmeşte rapoarte cu privire la situaţia beneficiarilor în conformitate cu cerinţele stabilite şi le pune la dispoziţia beneficiarilor înaintea şedinţelor de evaluare a cazului;
 • contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor cetăţenilor;
 • colaborează cu structurile guvernamentale, organele de resort, cît şi cu organizaţiile ne-guvernamentale întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;
 • se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, după necesitate;

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române şi limbilor oficiale de comunicare interetnică, vorbite în teritoriu;
 • lipsa antecendentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei.

Cerinţe specifice:

Studii:  persoanele cu studii speciale în domeniul asistenţei sociale (superioare, medii

speciale) sau care urmează studii postuniversitare în domeniul asistenţei sociale;

b)  studenţii care fac studii în domeniul asistenţei sociale, la secţia cu frecvenţă redusă, în  instituţiile de învăţămînt (după anul III);
c)  persoanele care au absolvit o instituţie de învăţămînt superior sau mediu de specialitate cu altă specializare decît asistenţa socială (preferabil socioumanistă)

Experienţa profesională: Experienţă în domeniul asistenţei sociale constituie un avantaj.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Pover Point, Navigare Internet

Abilităţi: lucrul cu informaţia, comunicare eficientă, lucrul în echipă, aplanare a situaţiilor de conflict, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de inţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţa spre dezvoltarea continuă.

Candidaţii vor depune dosarul, care va conţine:

 1. CV-ul candidatului;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

la adresa: or Dondușeni str. M. Eminescu 26/1, Direcţia Asistenţă Social și Protecţie a Familiei, telefon de contact: 0-251-2-21-30, sau să expedieze la adresa email: saspfdonduseni@mail.ru Data-limită de prezentare a documentelor – 20 zile din data publicării anunțului.

Bibliografia:

   Acte normative în domeniul serviciului public

Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

Legea nr. 190-XIII din 18 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

Codul Familiei

Codul Civil

 Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:

Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială;

Legea nr.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Managementul de caz

Legea nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;

Hotărîrea Guvernului nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor            privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,referirea,  asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei,   neglijării, exploatării şi traficului.