Ziua energeticianului

21 decembrie 2018

In ajun de sărbătorile de iarnă , când zilele sau micşorat considerabil iar nopţile sau mărit  şi frigul pune stăpinire pe păminturile moldave, vine  perioadă de testare,  cum personalul intreprinderilor din sistenmul energetic asigură alimentarea fiabilă şi stabilă cu energie electrcă a tuturor consumatorilor de energie electrică, nota fiind dată ,  conform  legislaţiei in vigoare la data de 22 decembrie, cind in ţară se sărbătoreşte ultima sărbătoare profesională,  ziua lucrătorilor din domeniul energetic, din care fac parte şi personalul Inspectoratului Energetic de Stat.

    Toţi cunoaştem faptul, că  sectorul energetic pentru orice ţară este  unul  specific, avind o importanţă vitală pentru domeniul economic şi social al ţării. Lucrătorii din acest  domeniu sunt persoane cu o pregătire specială , persoane care activează permament cu pericol supra sporit şi viaţa lor depinzind totalmente de pregătirea profesională. Ne luind in consideraţie factorii climaterici (ploaie,frig, viscol, vint,furtună ) şi alţi., personalul din domeniul energetic zi de zi,  trebuie să asigure activitatea normală a sistemului energetic, asigurind  fiabil cu energie electrică toţi consumatorii de energie electrică din sectorul de producere şi cel casnic, ducind viaţa in toate casele şi sectoarele de producere din ţară.                                                             Profesionalizmul, devotamentul, sacrificiul sunt calităţile care fac să fie deosebiţi lucrătorii  din domeniul sectorului energetic.

Cu această ocazie se poate de menţionat,  că activitatea pesonalului IES ( zonal activează IET Edineţ) aduce un ajutor considerabil  consumatorilor de energie electrică şi termică, privind imbunătăţirea calităţii prestării serviciilor in domeniul energetic, asigurării fiabile cu energie electrică a consumatorilor din localităţile rurale şi urbane, indeplinirii de către toţi consumatorii ( casnici şi noncasnici) a cerinţelor Normelor, Regulamentelor şi alte DNT in vigoare, privind intreţinerea, deservirea şi exploatarea inofensiva a Instalaţiilor Energetice.

Tot odată, specialiştii Inspectoratului sunt responsabili de corectitudinea şi obiectivitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi prescripţiilor incluse in documentele de control intocmite de ei.

Inginerii –inspectori care nu-şi indeplinesc adecvat obligaţiunile de serviciu , fac abuz de drepturile acordate poartă răspundere disciplinară, administrativă sau penală, după caz , in modul stabilit de legislaţie.???

    Activitatea inspectorilor Inspecţiei Energetice Teritoriale Edineţ  in anul 2018 a fost efectuată in conformitate cu cerinţele planurilor lunare şi anuale  aprobate de conducerea IES şi coordonate cu cancelaria de stat in baza legii nr.131 din 08.06.2012 „privind controlul de stat asupra activităţii de intreprizator”.

Conform acestor planuri de activitate pentru anul 2018 inspectorii din Inspecţia Energetică Teritorială Edineţ in procesul   Supravegherii Energetice, accent  mai  pronunţat au  acordat  la profilaxia de securitate electrică la exploatarea, deservirea şi intreţinerea instalaţilor electrice din posesia consumatorilor casnici, agenţilor economici şi furnizorului de energie electrică,  au acordat consumatorilor mari şi importanţă vitală asistenţă metodologică la intocmirea şi indeplinirea planurilor lucrărilor de reparaţii preventiv planificate in IE , elaborarea şi  implimentarea măsurilor organizatorice şi tehnice pentru economisirea energiei electrice şi termice, au analizat şi generalizat activitatea consumatorilor in domeniul utilizării raţionale a energiei electrice şi termice, etc.

Inginerii – inspectori a IET Edineţ in perioada anului 2018 in corespundere cu cerinţele legii nr.131 din 08.06.2012 „privind controlul de stat asupra activităţii de intreprizator”, Regulamentului privind Supravegherea Energetică de Stat. şi alt.  au efectuat  72  examinări tehnice a IE din posesia consumatorilor mari şi importanţă vitală, consumatori mici  din cele patru raioane subordonate – Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni  şi cărora pentru neajunsurile depistae inspectorii  le-au emis  1453/(567 in 2017) puncte prescripţie pentru   remediere, indeplinite la momentul dat 1238/(521 in 2017) puncte prescipţie – 85,0%.

Asemenea lucrări de examinare tehnică a IE de distribuţie din poseseia S.A. „RED  Nord”, IE din posesia obiectivelor bugetare, agenţi economici mici, consumatori casnici alimentaţi cu energie electrică trifazat şi monofazat, au fost efectuate de inginerii – inspectori a  IET Edineţ in 109 primării / 163 localităţi rurale şi urbane din raioanele Edinet, Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Drochia, Soroca, unde a fost efectuat controlul tehnic a  instalaţilor  electrice şi termice din posesia 370  mici consumstori (mici cu PT la balanţă), 242 consumatori mici bugetari, 954  consumatori casnici.

Graţie activităţii pozitive a colaboratorilor noştri , au fost depistate mai multe neajunsuri şi abateri de la ceriţele DNT in vigoare privind modul de intreţinere , deservire şi exploatare a IE din posesia consumatorilor mici , cărora pe parcursul anului 2018 inspectorii IET Edineţ le-au emis 2045(1535 in 2017) puncte  prescripţie de remediere, indeplinite 1377/(1293in 2017) puncte prescipţie –78,4%  , pentru  filialele Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni a  SA „RED  Nord”   au fost emise 3416/( 941 in 2017) puncte prescripţie, indeplinite 2150/(768 in 2017)  puncte prescipţie – 76,9% .

Aici se poate de menţionat că, datorită cerinţelor prin prescripţii emise filialelor Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni  a  SA „Red Nord ” din partea inspectorilor IET Edineţ pe parcursul anului 2018, a  fost asigurată fiabilitatea alimentării cu energie electrică  stabilă a consumatorilor casnici şi noncasnici.

De către inginerii-inspectori in perioada dată  au fost  petrecute  56/53  in 2107) seminare cu personalul  de energeticieni din zona de activitate IET Edinet, au fost  pregătite  72/55 in 2017)  articole in ziare, materiale la radio şi TV. La problema profilaxiei electrocutărilor in rindul populaţiei şi copiilor, inspectorii IET Edineţ permament au inminat Buletinele Informaţionale  emise de IES privind cazurile de electrocutări avute loc in ţară , conducerii raioanelor , primarilor, conduceriii DIC raionale, conducerii OR Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni a  SA „Red Nord ” şi au cerut de la conducerea DIC raionale, conducerea liceilor, gimnaziilor, ca in orice instituţie şcolară se fie afişate „ Ungeraşele securităţii electrice in rindul copiilor”.Tot in aceasta perioada a anului 2018 inspectorii IET Edineţ au  luat parte la lucrul comisiilor raionale a Direcţilor Invăţămint şi Cultură, privind primirea lucrărilor de pregatire a  instituţiilor de invăţămint către noul an şcolar 2018-2019. Conform dispoziţilor presedinţilor de raioane Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni inspectorii IET  au luat parte ca memri  la lucrul comisiilor  raionale privind  pregatirea obiectivelor bugetare şi sferei sociale către  sezonul rece a anilor  2018-2019.

La capitolul conlucrării cu alte organe disconcentrate in teriotoriu se poate  de menţionat, ca in perioada de activitate a anului 2018 , inspectorii IET Edineţ, au avut o conlucrare pozitiva cu colegii  de la Inspectoratul de Stat al Muncii , Direcţia Situaţii Excepţionale Edineţ şi alt..O conlucrare pozitiva şi eficientă a inspectorilor IET Edineţ, a fost in aceasta perioada cu presedinţii de raioane Edineţ, Briceni,Ocniţa, Donduşeni, emiţindu-le lunar Note Informative privind activitatea IET şi luind   parte activă la şedinţele de lucru  a preşedinţilor de raioane. Tot aici se poate de menţionat , că la Oficiului Teritorial  Edineţ al Cancelariei de Stat, de către conducerea IET Edineţ lunar  au fost prezentate  rapoarte „cu privire la rezultatele activităţii IET Edineţ” şi s-a luat parte la şedinţele de lucru organizate de şeful oficiului d-l Fedorişin Boris Dumitru.

Rezultind din cele expuse mai sus , putem afirma, că planul de activitate al IET Edineţ pentru anul 2018 a fost indeplinit  totalmente către Ziua profesională a Energeticianului , iar activităţile menţionate reprezintă doar o parte din lucrările efectuate zi de zi, de către  inginerii-inspectori a  IET Edineţ.

Cu prilegul sărbătorii ţin să menţionez in mod special activitatea inginerilor – inspectori  Andrei Girtopan

(Ocniţa), Ţurcan Victor (Donduşeni) , Mihai Chiorescu , Captaru Serghei ( Briceni), Dediu Valentin, Irina Pislari, inginerului statistică  Leviţchii Alexandru (Edineţ),  care dau dovadă de multă responsabilitate la executarea funcţiilor de serviciu privind Supravegherea Energetica şi executarea planurilor lunare de activitate. Graţie activităţii corecte din partea acestor ingineri- inspectori,  s-a imbunătăţit starea tehnică şi modul de intreţinere, deservire şi exploatare a IE din posesia consumatorilor,  calităţii prestării serviciilor in domeniul energetic, asigurării fiabile cu energie electrică a consumatorilor din localităţile rurale şi urbane. Cu prilejul acestei sărbători exprimăm  de asemenea mulţumiri” conducerii OT Edineţ al Cancelariei de Stat d-lui Fedorişin Boris, preşedintelui  raionului  Edineţ d-lui Garas Iurie, preşedintelui raionului Briceni d-lui Gnatiuc Mihail,preşedintelui raionului  Ocniţa d-lui Romaniuc Vasilii, preşedintelui  raionului  Donduşeni d-lui Lesnic Vadim, primarilor din zona de activitate IET Edineţ  Cojocaru C. – or. Edineţ, Belciug Ivan. – or. Donduşeni, Ciumac Ion – or. Ocniţa, Gorodinschii V.- or. Briceni, Traghira V. -or. Otaci, Dumenco E. – or. Lipcani, Ostaficiuc I. – or. Cupcini, Gudumac A. – s. Trinca, Cebotaraş L.- s. Brinzeni, Munteanu  I. – s. Feteşti, Belitei L. – c. Bleşteni, Cuşnir Ion – c. Lipnic, Goreacii R. – s. Clocuşna, Lisnic A. – c. Sudarca, Andronic V. – s. Corjeuţi,  Dvorschii V. – s. Grimancauţi, Urecheanu R. – c. Larga  si alt., conducerii SA „RED Nord”, OR  Ocniţa, OR Briceni, OR Edineţ, OR Donduşeni a SA „RED Nord , conducerii FRETI „Nord-Vest” a I.S. „Moldelectrica”, conducătorilor intreprinderilor mari şi importanţă vitală, agenţi economici mici,  pentru conlucrarea constructivă avută loc pe parcursul anului 2018 , privind Supravegherea Energetică.

 Stimaţi colegi !

Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua  Energeticianului şi frumoaselor sărbători de iarnă care se apropie, Vă adresez cele mai  sincere felicitări şi urări de bine.

Vă doresc multă, multă  sănatate, noi realizări  şi satisfacţie sufletească pentru munca pe care o profesaţi in activitatea zi de zi pentru prosperarea sectorului energetic naţional, recunoştinţa consumatorilor de energie electrică , stabilitate economică.

Crăciun fericit şi un An Nou  cit mai frumos , cu pace, credinţă, succese şi bucurii.

                                                                             

Petru Andronic   – Şef   Inspecţia Energetică Teritorială  Edineţ.