Şedinţa Comisiei Situaţii Excepţionale

26 ianuarie 2017

La 19 ianuarie 2017, preşedintele raionului Donduşeni, Victor Chiriac, a emis o dispoziţie cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Comisiei Situaţii Excepţionale (CSE) în conformitate cu art. 4 al Legii ”Privind descentralizarea administrativă” nr. 453-XVI din 28.12.2006, cerinţele art. 53, 54 al Legii „Privind administraţia publică locală” nr. 436-XVI din 28.12.2006, Circulara Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI nr. 19/4-103 din 16.01.2017.

Şedinţa a avut loc la 23 ianuarie 2017, prezidată fiind de Valeriu Casapu, vicepreşedintele CSE şi al raionului. Au fost prezenţi 25 de membrii ai CSE, reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate-n raion şi primarii localităţilor. În ordinea de zi a fost inclusă o singură întrebare: cu privire la întreţinerea drumurilor din teritoriul raionului în regim de funcţionare în condiţii climaterice nefavorabile pe timp de iarnă.

Domnul Leonid Corcimari, şeful sectorului Donduşeni al SA. „Drumuri Edineţ”, în calitate de raportor, a adus la cunoştinţa celor prezenţi informaţia cu privire la porţiunile de drumuri cele mai afectate pe timp de ninsoare, forţele şi mijloacele ce pot fi antrenate la întreţinerea drumurilor în condiţii climaterice nefavorabile şi metodele ce pot fi folosite pentru stoparea zăpezii.

La fel, a comunicat despre tehnica din dotare a SA „Drumuri Edineţ”, sectorul Donduşeni, care poate fi folosită la deszăpezire şi necesarul de tehnică suplimentară în caz de ninsori abundente.

Valeriu Casapu, vicepreşedintele CSE a raionului Donduşeni, a subliniat necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a drumurilor din teritoriul raionului în caz de condiţii meteo nefavorabile, atît drumurile de nivel naţional şi local, cît şi drumurile din intravilanul localităţilor şi a altor drumuri care sunt gestionate de primării. În acest context Dumnealui a pus accent şi pe necesitatea de a fi menţinută tehnica de deszăpezire în stare de funcţionare, rezervele de combustibil şi stocurile de material antiderapant, la fel, a menţionat importanţa aplicării metodelor de stopare a zăpezii precum sunt parapetele, gardurile de protecţie, sădirea plantelor şi altele.

Reieşind din cele expuse, Comisia Situaţii Excepţionale a decis:

1. Identificarea tehnicii de deszăpezire de către primarii localităţilor din raion şi menţinerea acesteia în stare de funcţionare.

2. Planificarea şi alocarea surselor băneşti de către APL de niv.I pentru a încheia contracte cu SA ,,Drumuri Edineţ,, cu destinaţia de întreţinere a drumurilor locale pe timp de iarnă.

3. Formarea rezervelor de combustibil şi după posibilitate, material antiderapant de către primării.

4. Identificarea altor sectoare de drum care sunt afectate pe timp de ninsoare şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru minimizarea riscului blocării în caz de ninsori.

5. SA ”Drumuri Edineţ” sectorul Donduşeni va evalua posibilitatea implimentării metodelor de stopare a zăpezii precum sunt parapetele, garduri de protecţie, sădirea plantelor pe drumurile ce la deserveşte. Primăriile vor implimenta aceleaşi metode pe drumurile din propria gestiune.

6. Şeful DRSA dl Vengher Iurie Va prezenta CSE a raiuonului în şedinţa următoare a rezultatelor şi impactul stopării focarului răspîndirii pestei porcine în raion.

7. A pune în sarcina SSE Donduşeni (dl Stoica Igor), Direcţiei Elaborarea şi Implementarea Proiectelor Investiţionale, Construcţie, Gospodărie Comunală şi Drumuri (dl Covali Oleg), primăriilor (Arioneşti, Pocrovca, Teleşeuca, Crişcăuţi, Horodişte, şi Sudarca) pînă la şedinţa următoare examinarea posibilităţilor de constituire a unei subdiviziuni de pompieri în zona com. Sudarca.

8. Depistarea şi amenajarea unui spaţiu pentru amplasarea temporară a boschetarilor şi cetăţenilor din sfera social-vulnerabilă. (resposabil dl Covali Oleg, şeful Direcţiei Elaborarea şi Implementarea Proiectelor Investiţionale, Construcţie, Gospodărie Comunală şi Drumuri).

9. CSE a raionului recomandă de a organiza şi desfăşura şedinţe ale Comisiilor pentru situaţii excepţionale la nivel de fiecare primărie, în cadrul cărora de a examina întreţinerea drumurilor în regim de funcţionare, în condiţii climaterice nefavorabile pe timp de iarnă la nivel local.

10. Schimbul de informaţii în caz de blocare a unor porţiuni de drum, dintre SA ”Drumuri Edineţ” sectorul Donduşeni, APL şi SSE Donduşeni.