Ședința Comisiei raionale cu privire la securitatea vieții și sănătății copiilor/tinerilor din raion

28 martie 2017

În legătură cu scrisoarea de înștiințare nr. 2801/17-408 din 28. 02.2017 , parvenită de la Procuratura Raionului Dondușeni ”Cu referire la jocurile virtuale”, care reprezintă un pericol pentru viața și securitatea elevilor/tinerilor, președintele raionului Dondușeni, d-l Victor Chiriac, a emis dispoziția Consiliului Raional Dondușeni nr.58 din 14 martie 2017, ”Cu privire la securitatea vieții și sănătății copiilor/tinerilor din raion”.

În scopul asigurării vieții și sănătății elevilor și tinerilor, comisia își fondează acțiunile în baza Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Hotărârii de Guvern nr. 270 din 08.04.2014 ”Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului”, ordinul Ministerului Sănătății nr.222 din 17 martie 2017 ”Cu privire la examenul profilactic al copiilor”, informației parvenite de la Procuratura Republicii Moldova.

La data de 17 martie 2017, comisia s-a convocat în a doua ședință de lucru, care a fost prezidată de către vicepreședintele raionului, d-l Valeriu Casapu.Vicepreședintele raionului, președintele comisiei, a prezentat inițiativa grupului de lucru, a făcut o analiză a situație la zi, a trecut în revistă acțiunile realizate și a solicitat definitivarea și completarea Planului de acțiuni cu privire la siguranța elevilor/tinerilor în mediul online și profilaxia suicidului. D-l Casapu a subliniat importanța implicării active și a APL-urilor de nivelul I în activitățile propuse.

La acest subiect s-au pronunțat :Victoria Cojocaru ( Centrul Prietenos Tinerilor, psiholog) și Adelina Celac (șef CMF) , Nina Juraveț-șef OLSDÎ Dondușeni, specialiștii SAP-Heiu Tatiana și Nelea Bujag, Ala Guțu – șef DASPF, Vitalie Ganziuc-inspector superior IP,Mateiescu Veaceslav, protopopul raionului Dondușeni, Corencenco Galina și Șlapac Angela, psihologi școlari, care au vorbit despre activitățile realizate și necesitatea parteneriatului continuu intersectorial în vederea siguranței elevilor în mediul online și profilaxia suicidului.

Ca urmare a completării Planului de acțiuni , acesta va fi expediat către instituțiile partenere și implementat în instituțiile de învățământ din raion dar și în comunitățile din raion.

Natalia Cojocaru,

vicepreședintele Comisiei raionale

cu privire la securitatea vieții și sănătății

copiilor/tinerilor din raion

PLAN DE ACȚIUNI

cu privire la siguranța elevilor în mediul online și profilaxia suicidului

Acțiuni/subacțiuni Termeni Responsabili Indicatori/Impact
1. Convocarea echipelor multidisciplinare teritoriale .

1.1 Monitorizarea copiilor din grupul de risc;

1.2 Asigurarea parteneriatului între asistentul social, reprezentanții legali ai copilului;

1.3 Determinarea accesului la internet.

15-20 martie

2017

Instituțiile de învățământ

DASPF

CMF

IP

Intensificarea lucrului cu copiii ai căror 1 sau 2 părinți sunt plecați peste hotare și cei din grupul de risc.
2. Informarea comunității și a tuturor actanților/partenerilor educaționali.

2.1 Informarea comunității școlare din raion cu referire la pericolul jocurilor virtuale( ore educative, careuri, concursuri, vizionări de filme tematice etc).

2.2 Discuții în cadrul orelor de religie.

15-24 martie 2017 OLSDÎ

Managerii școlari

DASPF

Notă informativă

Prevenirea cazurilor de risc

3.Studierea situației epidemiologice din școli în scopul cunoașterii stării de sănătate a copiilor și elevilor din colectivități prin examenul medical profilactic. 20-23 martie 2017 CMF

Asistenții medicali din instituțiile de învățământ

Psihologi școlari

CSP

Verificarea stării sănătății elevilor
4. Adunări generale de părinți la subiectul ”Siguranța online a copilului ”. (Mediul de comunicare.Ocuparea timpului liber). Martie Managerii școlari

Director adjunct pentru educație

Procese verbale, cu semnăturile părinților
5.Atelier de lucru cu participarea președinților Consiliilor de Elevi din instituțiile de învățământ din r-n. 27-30.03.17 Director adjunct pentru educație

ONG”Speranța Dondușeni”

Biroul Siguranță Copii

SAP

Centrul Prietenos Tinerilor

Formare Cascadă

Materiale de lucru

Notă informativă

6. Campanie de socializare ”Viața e mai interesantă offline!” Aprilie-mai

OLSDÎ

Managerii școlari

ONG”Speranța Dondușeni”

Activitate raională
7.Mediatizarea în presa locală a amenințării jocurilor virtuale cu structurarea recomandărilor pentru elevi, părinți, cadre didactice. Pe parcurs

OLSDÎ

Redacția ”Pasul Nou”

Articol publicat