IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI ANUNŢĂ Concurs

31 ianuarie 2017

angajam[1]IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI

 

ANUNŢĂ concurs

 

 

Pentru suplinirea funcţiei vacante de medic de familie la IMSP CS Dondușeni OMF Corbu

 

Perioada de aplicare: 31 ianuarie – 20 februarie 2017

 

Pentru participarea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele acte:

1. Cerere de înscriere la concurs;

2. Copia buletinului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

4. Copia conformă cu originalul a carnetului de muncă;

5. Cazierul juridic sau declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează

6. Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare

7. Curriculum vitae

8. Copie a certificatului de căsătorie , copie a certificatelor de naștere a copiilor 

9. Referințe de la locul anterior de muncă

Cerinţe minime  obligatorii:

  • cetățenia Republicii Moldova ;
  • cetățenia altor state ,dar domiciliul în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova ;
  • cunoașterea limbii romane scris și vorbit ;
  • capacitate deplină de exercițiu ;
  • starea de sănătate confirmată prin adeverință medicală ,eliberată de medical de familie s u de unitățile sanitare abilitate ;
  • nu au săvîrșit infracțiuni incopatibile cu exercitarea funcției ;
  • îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute de lege pentru postul respective
  • îndeplinirea condițiilor specific pentru ocuparea postului scos la concurs ;

Concursul va avea loc la 20.02.2017, ora 10.00

ADRESA:

IMSP-CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI

or. Dondușeni , str. Eminescu 26/1 ,

tel 0 251 2 13 44

adresa electronică : cs.donduseni@ms.md

Responsabil de oferirea informațiilor suplimentare Elina Ștefăneț , telefon de contact 0 692 79 836