Conferința raională a cadrelor didactice cu genericul ”ACCES, RELEVANȚĂ, CALITATE ÎN EDUCAȚIE – COMPETENȚE PENTRU PREZENT ȘI VIITOR”.

17 august 2017

La 17 august curent în incinta Consiliului raional Dondușeni, sala de ședințe s-a desfășurat conferința raională a cadrelor didactice cu genericul ”ACCES, RELEVANȚĂ, CALITATE ÎN EDUCAȚIE – COMPETENȚE PENTRU PREZENT ȘI VIITOR”.

         La ședință au participat cadrele manageriale din raion, pedagogi, educatori, învățători, primari, precum și dna Ludmila Caraulan, specialist principal, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, dnul Lașcu Mihai, președintele Federației Sindicale ”Sindlex”.

Scopul conferinței a urmărit inițierea discuțiilor cu privire la actuala stare de lucruri în învățământ raional precum și dinamica acestuia, perspective, remanieri, schimbări.

AGENDA

 

8.30 – 10.00        Înregistrarea participanţilor. Distribuirea suportului conferinţei

Şedinţa în plen

10.00 – 10.10      Deschiderea Conferinţei.

Mesajul de salut al domnului Casapu Valeriu, vicepreşedintele raionului Donduşeni

10.10 –10.20       Cuvînt de salut al reprezentantului  Ministerului Educaţiei

10.20 – 10.40      Sinteza activităţii DÎ Donduşeni în anul de studii 2016-2017

                            Raportor – Dna Nina Juraveţ, şef Direcţie Învăţămînt Donduşeni

10.40 – 12.10      Comunicări

1.”Problemele învățământului liceal, abordările din punct de vedere demografic, logistic, economico-financiar prin prisma asigurării calității”

/ Natalia Zaiaț, LT „Mihai Eminescu”,Sudarca/;

2.”Asigurarea dreptului elevilor la opinie și participare în procesul dicizional al instituției de învățământ”

/ Pricop Ala, director adjunct pentru educație gimnaziul „Constantin Negruzzi” Tîrnova/;

3.”Transparentizarea repartizării și utilizării mijloacelor financiare publice alocate pentru educație la nivel local”

/Caramîș Victoria, director, grădiniţa „Mărțișor”, s.Țaul/;

4.”Raport cu referire la desfăşurarea conferinţelor cadrelor didactice în instituţiile de învăţămînt general din raion

 /Pînzari Dorina, specialist metodist DÎ Donduşeni/;

 1. 5. „Succese și dificultăți în implementarea evaluării criteriale prin descriptori în învățământul primar”

/Silvia Baltă, învăţătoare gimnaziul „Perspectiva” Arionești /

 1. ”Tendințe actuale în protecția și asigurarea realizării drepturilor copiilor, cu accent pe prevenirea formelor de abuz, neglijare, exploatare, violență și trafic”

/  Ala Rotaru, specialist principal OLSDΠ /;

 1. „Promovarea atitudinii nedesciminatorii și respectarea tuturor diferențelor cu accent pe prevenirea formelor de abuz, neglijare, exploatare, violență și trafic”

/Alina Prudnicov, director adjunct pentru educație, gimnaziul „Igor Vieru” Cernoleuca /;

 

 1. 8. „Evaluarea cadrelor didactice și de conducere – cale de succes în educație”

/ Eugenia Suhalitca, șef – adjunct DÎ Dondușeni /;

 

12.10 – 12.20      Moment solemn

12.20 – 13.00      Prezenatrea Rezoluţiei Conferinţei pedagogice

Finalizarea lucrărilor conferinţei

Ședința în plen a fost anticipată de conferințele pedagogice și ateliere de lucru a cadrelor didactice desfășurate în instituțiile preuniversitare.

Programul desfăşurării activităţilor DÎ Donduşeni în perioada pregătirii către Conferinţa cadrelor didactice şi începutul noului an şcolar 2017-2018

 

Data Acţiunile Locul desfăşurării/

responsabili

08-11.VIII

2017

Desfăşurarea conferinţelor pedagogice la nivelul instituţiilor de învăţămînt

 

Instituţiile de învăţămînt general
10-16. VIII

2017

Trecerea în revistă a nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţămînt către noul an de studii 2017-2018

 

DÎ Donduşeni

Primăriile

14.VIII

2017

Activitatea cadrelor didactice în atelierile:

 

1. „Evaluarea cadrelor didactice și de conducere – cale de succes în educație”

 

2. „Promovarea atitudinii nedesciminatorii și respectarea tuturor diferențelor cu accent pe prevenirea formelor de abuz, neglijare, exploatare, violență și trafic”

 

3.”Tendințe actuale în protecția și asigurarea realizării drepturilor copiilor, cu accent pe prevenirea formelor de abuz, neglijare, exploatare, violență și trafic”

 

LT „A.Mateevici” Dondușeni

Eugenia Suhalitca

 

 

Bîcicov Tatiana

 

 

 

 

Rotaru Ala

15.VIII

2017

Activitatea cadrelor didactice în atelierile:

 

1. „Succese și dificultăți în implementarea evaluării criteriale prin descriptori în învățământul primar”

 

 

Aurelia Fricațel

 

 

16.VIII

2017

Publicarea Raportului pe pagina web a Direcţiei Învăţămînt Suhalitca Eugenia
17.VIII

2017

Conferinţa cadrelor didactice cu genericul: ACCES, RELEVANŢĂ, CALITATE ÎN EDUCAŢIE – COMPETENŢE PENTRU PREZENT ŞI VIITOR

 

Sala de conferinţe a Consiliului raional
18-25.VIII Desfăşurarea întrunirilor metodice

 

LT „A.Mateevici”
31.VIII

2017

Sărbătoarea „Limba Noastră” DÎ Donduşeni

Primăria

01.IX.2017 „Ziua Cunoştinţelor”, inaugurarea noului an şcolar Instituţiile de învăţămînt preuniversitar


Rezoluţia Conferinţei  pedagogice din 17 august 2017

 „Acces, calitate, relevanţă – competenţe pentru prezent şi viitor”

Conferinţa  pedagogică „Acces, calitate , relevanţă – competenţe pentru prezent şi viitor” a fost anticipată de lucrul în ateliere, la care au participat   peste 100 de profesori, învăţători, manageri şcolari, specialişti ai Organului Local de Specialitate, specialişti ai Centrului psihopedagogic.

Comunicările prezentate la sesiunea plenară şi dezbaterile din cadrul atelierelor, au avut ca obiectiv principal elucidarea problemelor cu care se confruntă şcoala şi găsirea unor soluţii eficiente.

Rezoluţia în cauză consemnează principalele opinii expuse şi susţinute de către participanţi.

Instituţiile de învăţământ, managerii şcolari,  cadrele didactice din raion,  au depus efort pentru a atinge calitate în educaţie.

Rezultatele elevilor la examene, olimpiadele şcolare, raionale şi republicane, rezultatele de la activităţile extracurriculare şi competiţiile sportive zonale, republicane şi  internaţionale au demonstrat performanţe, ceea ce este calitate şi relevanţă.

Totodată, din diverse cauze, obiective și subiective,  şcoala actuală s-a pomenit în faţa unor discrepanţe  dintre cerinţele actuale, dictate de schimbările  social – economice, şi atitudinile educabililor faţă de aceste schimbări.

Motivele principale care împiedică asigurarea calităţii în învăţământ sînt diferite, câteva din ele fiind:

 • Axarea pe menţinerea şcolilor şi nu pe dezvoltare;
 • Factorul politic şi implicarea acestuia în asigurarea continuităţii;
 • Incapacitatea şcolilor de a asigura un proces educaţional centrat pe satisfacerea  cerinţelor  elevului şi relevant în raport cu schimbările  de ordin social.

Concluziile principale, deduse pe parcursul discuţiilor, vizează reconceptualizarea a mai multor aspecte practice din viaţa şi activitatea şcolilor, mai multă responsabilitate , iniţiativă şi spirit gospodăresc din partea tuturor participanţilor la educaţie şi instruire , precum:

 • Instituţiile de învăţământ pot oferi condiţii optime adecvate învăţării în care la procesul de luare a deciziilor participă reprezentanţi ai principalelor grupuri implicate în viaţa şcolară: ELEVI, PROFESORI, PĂRINŢI, ADMINISTRAŢIA ŞCOLII , COMUNITATEA.
 • Antrenarea acestora rezultă dintr-o preocupare autentică pentru viitorul şcolii şi a comunităţii respective;
 • Şcoala poate fi un sistem organizaţional eficient în cazul când administraţia crează condiţii de a învăţa continuu prin identificarea problemelor, stabilirea priorităţilor , dezvoltarea instituţiei şi urmărirea constantă a realizării acestora.

Din cele relatate , urmează să amplificăm următoarele activităţi:

Pentru Organul Local de Specialitate:

 • Reorganizarea reţelei şcolare, optimizarea numărului de instituţii cu un contingent de elevi mai mic de 90 elevi;
 • Reabilitarea infrastructurii şcolilor de circumscripție și dotarea lor conform standardelor de asigurare a calităţii;
 • Sporirea monitorizării rezultatelor formării continue a cadrelor didactice în vederea realizării schimbărilor ce se produc în învăţământ;
 • Întocmirea unor programe de modernizare a bazei materiale;
 • Elaborarea unui plan alternativ de pregătire a profesorilor prin recrutarea şi motivarea candidaţilor din rândul absolvenţilor instituţiilor din raion, susţinerea şi delegarea  lor la studii universitare, cu scop de reântoarcere la baştină.

                         Pentru cadre didactice şi manageriale:

 • Menţinerea unui parteneriat funcţional cu părinţii în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ;
 • Contribuirea la creşterea imaginii şcolilor şi grădiniţelor în comunitate;
 • Crearea condiţiilor adecvate de lucru pentru cadrele didactice / asigurarea cu tehnică informaţională, materiale de birotică, reviste de profil, modernizarea spaţiilor şcolare şi a celor auxiliare, îmbunătăţirea segmentilui TIC în bibliotecile şcolare, dotarea laboratoarelor cu echipament pentru realizarea lucrărilor practice şi de laborator la disciplinele fizică, biologie, chimie/;
 • Implicarea în implementarea proiectelor;
 • Realizarea activităţilor de ghidare în carieră a elevilor la treptele de şcolarizare;
 • Promovarea învăţământului incluziv de calitate la toate nivelurile şi structurile locale/ instituţionale;
 • Proiectarea şi utilizarea diverselor modalităţi de activizare a elevului pentru asigurarea unui învăţământ de calitate;
 • Crearea unui model de implicare a elevului în parteneriat cu profesorii, în procesul de proiectare, desfăşurare şi evaluare a activităţilor educaţionale (aplicarea modelului permite a realiza o educaţie autentică şi de calitate, pornind de la interesele elevilor, astfel consolidând parteneriatul profesor – elev şi elev – elev);
 • Stabilirea ponderii disciplinelor opţionale de comun acord cu toţi actorii educaţionali, conform domeniilor prioritare în aşa fel ca fiecărui elev să i se ofere posibilitatea de a-şi dezvolta competenţe transversale;
 • Sporirea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice prin diferite metode de instruire, inclusiv autoinstruire, în vederea oferirii elevilor servicii educaţionale de calitate în domeniul solicitat de aceştea;
 • Implementarea formei școlare la nivel de instituție.

Pentru Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării:

 • Pilotarea curriculei şi evaluarea adaptărilor la  potenţialul real al elevilor prin implicarea cadrelor didactice;
 • Asigurarea perfecţionării cadrelor didactice de sprijin în domeniul psihopedagogic;
 • Asigurarea fiecărei instituţii cu psiholog prin includerea unităţii în statele de personal;
 • Oferirea bibliografiei de referinţă pentru pregătirea elevilor către olimpiada şcolară, în special etapa republicană.
 • De revăzut cerinţele de elaborare a testelor de BAC (disciplinele matematică şi fizică) pentru a exclude eşecul în masă a absolvenţilor la disciplinele date;
 • Elaborarea cadrului legal de facilităţi fiscale a agenţilor economici, APL de nivelul I, cu dreptul de a acorda surse financiare suplimentare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea bazei materiale a instituţiilor preuniversitare din teritoriu;
 • De inclus în formula de salarizare per/elev supliment cadrelor didactice care predau în clasele în care sunt copii cu CES şi pentru procurarea suportului didactic, birotică, literature;
 • Elaborarea cadrului legal pentru sporirea responsabilităţii părinţilor;
 • De revăzut statutul asistentelor medicale din instituţiile preuniversitare la compartimentul Salarizare conform angajaţilor din sistemul de sănătate;
 • De efectuat prin intermediul Institutului de Științe ale Educației un sondaj al elevilor pe un lot mixt (rural, urban) referitor la motivația către școală și cum ar dori elevul să fie (intrinsec) și să fie văzut/ apreciat din exterior (calități și comportamente).

Șef OLSDÎ Dondușeni

Nina Juraveț