Concurs! Pentru suplinirea funcţiei vacante de șef de laborator al laboratorului instituției

2 ianuarie 2017

IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI

 

ANUNŢĂ concurs

 

Pentru suplinirea funcţiei vacante de șef de laborator al laboratorului instituției

 

Perioada de aplicare: 03 ianuarie – 25 ianuarie 2017

 

Pentru participarea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele acte:

 

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 4. Copia conformă cu originalul a carnetului de muncă;
 5. Cazierul juridic sau declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează
 6. Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare
 7. Curriculum vitae
 8. Copie a certificatului de căsătorie , copie a certificatelor de naștere a copiilor
 9. Referințe de la locul anterior de muncă

 

Cerinţe minime  obligatorii:

 

 • cetățenia Republicii Moldova ;
 • cetățenia altor state ,dar domiciliul în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova ;
 • cunoașterea limbii romane scris și vorbit ;
 • capacitate deplină de exercițiu ;
 • starea de sănătate confirmată prin adeverință medicală ,eliberată de medical de familie s u de unitățile sanitare abilitate ;
 • nu au săvîrșit infracțiuni incopatibile cu exercitarea funcției ;
 • îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute de lege pentru postul respective
 • îndeplinirea condițiilor specific pentru ocuparea postului scos la concurs ;

    Concursul va avea loc pe data de 24.01.2016, ora 10.00

 

ADRESA:

IMSP-CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI

 1. Dondușeni , str. Eminescu 26/1 ,

tel 0 251 2 13 44

adresa electronică : cs.donduseni@ms.md

Responsabil de oferirea informațiilor suplimentare Elina Ștefăneț , telefon de contact 0 692 79 836