Concurs!!

6 iulie 2018

Informaţia cu privire la condiţiile de participare la concurs

Direcţia  Finanţe Donduşeni

str. Independenţei 47 

pentru ocuparea funcţiei publice vacante

specialist – secția elaborării și administrării bugetului

Scopul general al funcţiei:Analia surselor de venit ale UAT de nivelul I și II, întru estimarea bazei fiscale a UAT.

Sarcinile de bază:

  • analizează datele economice de bază pentru elaborarea proiectelor bugetului;
  • acordă consultații privind metodologia prognozării veniturilor specialiștilor din primării;
  • analizează corespunderea bugetelor locale cu prevederile legislației în vigoare;
  • verifică calculile economice pe tipuri de venit conform clasificației bugetare a ordonatorilor de buget de nivelul I și II;
  • introduce veniturile aprobate în baza de date.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
  • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  • neprivirea de dreptul de a ocupa funcţii publice

Cerinţe specifie

Studii : superioare , de licență sau echvalente, preferabil în domeniul  financiar, contabilitate, economie.

Experienţă profesională: nu este necesară.

Cunoştinţe: – cunoașterea legislației în domeniu, clasificației economice, cunoștință de operare la calculator: Word,Excel,Power Point, Internet; cunoasterea limbii de stat și limbii ruse la nivel avansat.

Abilităţi:  lucru cu informația , analiza și sinteza, elaborare a documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/Comportamente: respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate,flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendința spre dezvoltare profesională contnuă.

Alte cerinţe specifice:

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

1)formularul de participare1;

2)copia buletinului de indentitate;

3)copiile diplomilor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

4)copia carnetului de muncă2;

5)cazierul judiciar3;

Data limită prelunjită la depunerea documentelor -03 august 2018

telefoane :0251-2-10-60,0251-2-38-76

e-mail  – dfdonduseni@gmail.com

adresa poştală – or. Donduşeni, str. Independenţei,47.

persoane de contact : M. Rotaru, Gh. Dociu

Bibliografia concursului:

       Constituţia Republicii Moldova

        Acte normative în domeniul serviciului public:

       Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Legea nr. 25-XVI din 22.02. 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

Legea nr. 16-XVI din 15.02. 2008 cu privire la conflictul de interese.

Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instuționale;

Legea nr. 48 din 28.03.2012 privind sistemul de salarizare funcționarilor publici

Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a

candidaţilor la funcţia publică.

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

         Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

Legea nr. 435-XVI privind descentralizarea administrativă

         Acte normative în domeniul de specialitate:

         Codul Fiscal nr. 1163-Xiii din 24.04.1997 Titlul VI ,, Impozitul pe bunuri imobiliare,,. Titlul VII ,, Taxele locale,,

Legea nr. 847 din 24.05.1996  privind sistemul bugetar şi procesul bugetar

Legea 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale

Setul metodologic privind elaborarea ,aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin ordin MF nr. 209 din 24.12.2015.

Normele, metodologie privind aplicarea clasificației economice. Anexa 12 la ordinul MF nr. 208 din 24.12.2005.

 

1    Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorităţilor publice .

2    Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

3    Cazierul judiciar poate fi înlocuit  cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să complete dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data de la care a fost daclarat învingator, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

06.07.2018