ANUNŢ, funcții vacante!

23 mai 2019

IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI

 

ANUNŢĂ concurs

 

Pentru suplinirea funcţiei vacante de :

 

 1. Farmacist 2 funcții
 2. Asistent medical pentru realizarea medicamentelor 0,5 funcție

 

Perioada de aplicare: 27 mai  – 15 iunie 2019

 

Pentru participarea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele acte:

 

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 4. Copia conformă cu originalul a carnetului de muncă;
 5. Cazierul juridic sau declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează
 6. Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare
 7. Curriculum vitae
 8. Copie a certificatului de căsătorie , copie a certificatelor de naștere a copiilor
 9. Referințe de la locul anterior de muncă

 

Cerinţe minime  obligatorii:

 

cetățenia Republicii Moldova ;

cetățenia altor state ,dar domiciliul în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova ;

cunoașterea limbii romane scris și vorbit ;

capacitate deplină de exercițiu ;

starea de sănătate confirmată prin adeverință medicală ,eliberată  de unitățile sanitare abilitate ;

nu au săvîrșit infracțiuni incopatibile cu exercitarea funcției ;

îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute de lege pentru postul respective

îndeplinirea condițiilor specific pentru ocuparea postului scos la concurs ;

                       

 

                                  Concursul va avea loc la 17.06.2019, ora 10.00

 

ADRESA:

IMSP-CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI

 1. Dondușeni , str. Eminescu 26/1 ,

tel 0 251 2 13 44

adresa electronică : cs.donduseni@ms.md

Responsabil de oferirea informațiilor suplimentare Elina Ștefăneț , telefon de contact 0 692 79 836