Ajutorul social prin prisma modificărilor recente

29 octombrie 2018

La data de 22.10.2018, în comuna Tîrnova a avut loc ședința de informare referitor la modificările intervenite în Legea și Regulamentul de acordare a ajutorului material persoanelor cu statut de șomer.

La ședință au participat șef DASPF Dondușeni – Ala Guțu, șef ANOFM Dondușeni – Larisa Corcimari, specialistul în administrarea ajutorului social  – Aliona Merineanu și primarul localității Valentin Cebotari.

Cetățenilor li s-a adus la cunoștință faptul că la data de 18.07.2018 în Hotărîrea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social au fost introduse următoarele modificări:
– suma acordată pentru perioada rece a anului va constitui 350 lei începând cu data de 1 noiembrie 2018.
– la solicitarea primarului, pentru activitățile de interes comunitar, vor fi  îndreptate persoanele înregistrate cu statut de șomer la subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;
– membrii  familiilor beneficiare de ajutor social vor declara consimțământul de participare benevolă la astfel de lucrări;
– refuzul repetat de participare la activități de interes comunitar sau de neîndeplinire de către șomer a astfel de activități, sesizat de către primarul  de localitate și la expirarea termenului de două zile din momentul informării beneficiarului, va conduce la privarea dreptului la ajutor social.

Beneficiază de ajutor social următoarea categorie de cetățeni:

– se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină și săptămîna a 12-a după naștere, ori îngrijește de un copil în vârstă de până la 3 ani.
– îngrijesc un membru/membri ai familiei care necesită îngrijire din partea unei terțe persoane conform concluziei Consiliului Medical Consultativ al instituției medico-sanitare publice.
– realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parțial, din activitatea de antreprenoriat sau din activități legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităților.
La determinarea dreptului la ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului se exclud membrii familiei care:
– dețin cetățenia Republicii Moldava , însă nu domiciliază pe teritoriul acesteea.
– execută pedeapsa privativă de libertate;
– satisfac serviciul militar în termen;
– se află la întreținerea statului: azil, internat, pensionat, alte forme de plasament temporar sau permanent;
Pentru a putea beneficia de ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului beneficiarul prezintă următoarele acte către structura autorității publice locale din raza domiciliului:
– actul de identitate și copia acestuia;
– copia certificatului de naștere a copilului;
– certificatul privind componența familiei.
– copia actului ce confirmă gradul și termenul dizabilității.
-certificatul de salariu de la locul de muncă, cu indicarea mărimii salariului net, Certificatul trebuie să fie semnat, ștampilat și să conțină numărul și data eliberării;
– certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deținătorului de teren privind terenurile agricole de pe lîngă casă, precum și eztravilanul localițăților;
– certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei cu vârstă mai mare de 18 ani, cu indicarea mărimei bursei, după caz.

Certificatul trebuie să fie semnat, ștampilat și să conțină numărul și data eliberării;
– copia contractului de arendă a terenurilor agricole;
– copia certificatului medical despre confirmarea sarcinii și termenul acesteia;
– copia certificatului (patent, licență) care confirmă realizarea activității de antreprenoriat conform legislației;

Solicitantul ajutorului social este obligat să prezinte informații complete și veridice, înaintând actele justificative respective.
Solicitantul ajutorului social are obligația să comunice în scris reprezentantului Direcției Asistență Socială și Protecție a familiei orice modificare intervenită în informația declarată inițial, în cererea de acordare a ajutorului social, în termen de 10 zile de la data la care a intervenit modificarea.
Familia comunică despre orice modificare intervenită în informația declarată inițial prin depunerea unei cereri noi de acordare a ajutorului social de către solicitant conform prevederilor prezentului Regulament.
terțe persoane conform concluziei Consiliului Medical Consultativ al instituției medico-sanitare publice.
– realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parțial, din activitatea de antreprenoriat sau din activități legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităților.
La determinarea dreptului la ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului se exclud membrii familiei care:
– dețin cetățenia Republicii Moldava, însă nu domiciliază pe teritoriul acesteia.
– execută pedeapsa privativă de libertate;
– satisfac serviciul militar în termen;
– se află la întreținerea statului: azil, internat, pensionat, alte forme de plasament temporar sau permanent.