A V I Z – Concurs funcție publică temporar vacantă ajutorului social

27 decembrie 2016

Funcții vacante

Concurs funcție publică temporar vacantă, specialist superior în administrarea ajutorului social la Direcția asitență socială și protecție a familiei

Publicat: 30.12.2016

A V I Z

Consiliul raional Dondușeni,

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în administrarea ajutorului social.

Scopul  general al funcţiei: Asigurarea unui venit lunar minim garantat pentru familiile defavorizate prin acordarea unui ajutor social gratuit, în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al fiecărei familii şi cu nevoia acesteia de asistenţă socială.

Sarcinile de bază:

 1. Primirea, evidenţa şi procesarea cererilor de acordare a ajutorului social și/sau APRA; formarea listelor de plată pentru CTAS cu privire la acordarea/neacordarea,stoparea/blocarea,rambursarea ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece a anului şi întocmirea bazei de date;
 2. Acordarea asistenţei metodologice şi practice asistenţilor comunitari privind cerinţele şi condiţiile acordării ajutorului social, după caz şi a ajutorului pentru perioada rece a anului;
 3. Examinarea demersurilor şi petiţiilor parvenite din instanțierile ierarhic superioare în domeniul acordării ajutorului social și/sau APRA  spre soluţionare.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente,  în domeniul asistenţei sociale, dreptului sau pedagogiei, prevăzute pentru funcţia publică respectivă ;

Experienţa profesională: Experienţă în domeniul asistenţei sociale constituie un avantaj.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare ale unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Pover Point, Navigare Internet

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiza şi sinteza, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de inţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţa spre dezvoltarea continuă.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs pînă la 19 ianuarie 2017, care va conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carentului de muncă;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar/ sau declaraţie pe proprie răspundere privind  lipsa antecedentelor penale;
 7. CV-ul candidatului;

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: or Dondușeni, str.Donici 4,Direcţia Asistenţă Social și Protecţie a Familiei, biroul nr. 7. Telefon de contact: 0-251-9-53-17

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statututl funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 1264-XVI din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţiei conducere;
 • Legea nr. 190-XIII din 18 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr.90-XVI din 24 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
 • Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială;
 • Legea nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;